Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy

Zverejnené: 30. 5. 2017 o 22:21

Obec Letanovce v zmysle § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Nábrežná 9, 053 13 Letanovce.

Uchádzači o funkciu musia spĺňať

a) kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • absolvovanie I. atestácie
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet)
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov pre riadenie MŠ
Požadované doklady
 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • profesijný životopis
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky je potrebné doručiť do 20. 6. 2017 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie - MŠ Letanovce - neotvárať“ na adresu:
Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce.

Termín, čas a miesto výberového konania sa oznámi každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najneskôr 7 dní pred jeho začatím.