Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 22.03.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 4. pôstnej nedeli
07:00

Za+ kňazov J. Golvoňa a J. Soldigu
(Arnutovce) +František, Michal, Helena, Pavol a Mária

Utorok
Po 4. pôstnej nedeli
18:00

+Mária a Martin Tkáč
(Spišské Tomášovce) +Jozef Bartoš

Streda
ZVESTOVANIE PÁNA, sl.
18:00

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Františka Knižku

Štvrtok
Po 4. pôstnej nedeli
18:00

Na úmysel
(Spišské Tomášovce) Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu Pechovú

Piatok
Po 4. pôstnej nedeli
17:30

(priamy prenos)
Krížová cesta

18:00

(priamy prenos)
Poďakovanie za 85 rokov Františka

Sobota
Po 4. pôstnej nedeli
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Morihladkovú
(Spišské Tomášovce) +Stanislav Kotlár

Nedeľa
5. PÔSTNA (SMRTNÁ) NEDEĽA
10:00

(priamy prenos)
Krížová cesta

10:30

(priamy prenos)
+Ladislav a Jozef Brandobur

 • FARSKÝ KOSTOL BUDE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA: Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru alebo sa ohlási telefonicky (mob.: 0911 140 887). Sme Vám k dispozícii. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup.
 • PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Prosíme rodičov, aby deťom pomohli s prípravou na prvé sv. prijímanie. Na našej farskej stránke sú otázky aj príprava na sviatosť zmierenia, ktoré vám pri tom pomôžu. Na stránke sú tiež aj zavesené obrázky - pôstna aktivita pre deti. Tam si môžu pozrieť jednotlivé úlohy na štvrtý, piaty a šiesty pôstny týždeň.
 • Zo sobotu na nedeľu v noci sa mení čas. O 02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hod. letného času.
 • Na budúcu nedeľu (5. pôstnu) sa zahaľujú kríže, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
 • Naši otcovia biskupi nás povzbudzujú k prísnemu pôstnu každý piatok tak, ako sa postíme na Veľký piatok alebo Popolcovú stredu s úmyslom za zastavenie kmoronavírusu vo svete.
 • PONUKA: LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI Milí bratia a sestry! V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si zrejme aj my uvedomujeme dar ich prítomnosti i to, že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva. Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk. Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac o ňom tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: rodina Šefčíková obetovala z krstín na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: rodina Gumanová obetovala na kostol z krstín 80 €

  Pán Boh zaplať!

DÔLEŽITÉ OHĽADOM OPATRENÍ PROTI KOVID-19 !!!

Informujeme vás, že verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

Stanovisko KBS:

"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, nového predsedu vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

Opatrenia pri usporadúvaní cirkevných obradov ako je napr. pohreb alebo krst:

 1. usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť;
 2. tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch;
 3. obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb;
 4. z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 5. pri konaní cirkevných obradov dodržať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra);
 6. dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu;
 7. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.
 8. možno konať individuálne návštevy chorých, ktorí nie sú chorí alebo izolovaní z podozrenia alebo potvrdenia z infekcie alebo ochorenia COVID-19 a potrebujú duchovné sprevádzanie a spirituálnu podporu.