Všeobecné záväzné nariadenie 03/2022

Číslo
3/2022
Návrh
Názov
O určení výšky príspevku za pobyt materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Letanovce
Účinné od
Účinné do
Vyvesené od
31.03.2022
Vyvesené do

Náhľad