Všeobecné záväzné nariadenie 02/2023

Číslo
2/2023
Návrh
Názov
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
Účinné od
Účinné do
Vyvesené od
18.01.2023
Vyvesené do

Náhľad