Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce

Čl. 1
Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku – cintoríne, urnovom háji obce Letanovce nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Letanovce.

Čl. 2
Prevádzka pohrebiska

Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorína je:

Obec Letanovce, IČO: 00329304, sídlo : Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, kontakt : 053/42 99 517, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce.

Čl.3
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

  1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, zabezpečí v súčinnosti s dodávateľskou službou,
  2. vykonávanie exhumácie,
  3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska ( evidencia hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv, riešenie nezaplatených hrobových miest, fotografická dokumentácia vykopaných hrobov),
  4. správu pohrebiska,
  5. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
  6. správu domu smútku,
  7. vývoz odpadu,
  8. zásobovanie úžitkovou vodou.
 2. Cenník služieb za služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

Čl.4
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

 1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“), ale len po dohode so správcom pohrebiska.
 2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia.
 3. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do hrobu alebo hrobky alebo urnového hája.
 4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa požiadavky podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z..
 5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
 6. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
 7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
 8. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
 9. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku.
 10. Uloženie urny do existujúceho hrobu, hrobky alebo urnového hrobu je možné pri dodržaní všetkých podmienok dodržania vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných prepisov a po písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska, ktoré musí byť urobené najneskôr v deň uloženia urny ( vzor oznámenia príloha č. 3 )

Čl.5
Tlecia doba

Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v Čl. 4, bod. 5 tohto poriadku je 10 rokov.

Čl. 6
Plán hrobových miest

Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto podľa schváleného plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 7
Užívanie hrobového miesta

 1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.
 2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.
 3. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, potom tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
 4. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.

Čl. 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

  1. dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
  2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
  3. udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
  4. udržiavať poriadok na pohrebisku
  5. platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
  6. udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov
  7. nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.
  8. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods.4 písm. a.) zákona o pohrebníctve.
 2. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska a vytýčenie hrobového miesta.
 3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.
 4. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery, bez súhlasu správcu cintorína. Je zakázané vytvárať skládky s prebytočným, prípade neupotrebeným materiálom.
 5. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
 6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
 7. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

Čl. 9
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti

 1. Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite 24 hodín denne.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

Čl. 10
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.
 2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
 3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
 4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
 5. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených komunikáciách.
 6. Vstup na pohrebisko za účelom výkonu stavebných prác na hrobovom mieste je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.
 7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
 8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 11
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku

Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska – veľkoobjemový kontajner, plastové nádoby, tkané vrecia veľkoobjemové na odpad umiestnené v areáli cintorína.

Čl. 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) a l.) zákona č. 131/2010 Z.z.

Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) a l.) zákona č. 131/2010 Z. z. zabezpečuje Obecný úrad v Letanovciach.

Čl. 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko

 1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
 3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené s jeho vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním a s tým súvisiacim použitím zariadení pohrebiska) v súlade s aktuálnym cenníkom.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

 1. Návrh VZN obce Letanovce č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Letanovce dňa 7.7.2020 a zvesený dňa 21.7.2020.
 2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce dňa 29.9.2020, uznesením č. 59/09/2020 pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 prítomných poslancov.
 3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce zo dňa 15.12.2018.
 4. Toto VZN č. 4/2020 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Letanovce

V Letanovciach dňa 29.9.2020

Slavomír Zahornadský
starosta obce