Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce

Čl. 1
Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku – cintoríne, urnovom háji obce Letanovce nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Letanovce.

Čl. 2
Prevádzka pohrebiska

Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorína je:

Obec Letanovce, IČO: 00329304, sídlo : Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, kontakt : 053/42 99 517, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce.

Čl.3
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

  1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, zabezpečí v súčinnosti s dodávateľskou službou,
  2. vykonávanie exhumácie,
  3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska ( evidencia hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv, riešenie nezaplatených hrobových miest, fotografická dokumentácia vykopaných hrobov),
  4. správu pohrebiska,
  5. správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
  6. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
  7. správu domu smútku,
  8. vývoz odpadu,
  9. zásobovanie úžitkovou vodou.
 2. Cenník služieb za služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

Čl.4
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

 1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“), ale len po dohode so správcom pohrebiska.
 2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia.
 3. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení je potrebné zaevidovať od kedya do kedy boli uložené v chladiacom zariadení, uviesť presný dátum a čas uloženia. (Príloha č. 6). Na základe tejto prílohy je obstarávateľovi pohrebu určená úhrada za prechodné uloženiezomrelého v chladiacom zariadení.
 4. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do hrobu alebo hrobky alebo urnového hája.
 5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa požiadavky podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z..
 6. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
 7. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
 8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
 9. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
 10. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku.
 11. Uloženie urny do existujúceho hrobu, hrobky alebo urnového hrobu je možné pri dodržaní všetkých podmienok dodržania vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných prepisov a po písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska, ktoré musí byť urobené najneskôr v deň uloženia urny ( vzor oznámenia príloha č. 3 )

Čl.5
Exhumácia

 1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť pri dodržanípodmienok ustanovených zákonov:

  1. príkaz sudcu alebo prokurátora
  2. žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebona žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
 2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

  1. vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky preduplynutím tlecej doby,
  2. list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
  3. nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené nainom pohrebisku,
  4. identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
 3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa §19, odsek 8 zákona č. 131/2010 Z. z opohrebníctve nevyhovie, rozhodne o nej súd.
 4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon (zákonč. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov).
 5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl.6
Tlecia doba

Tlecia doba pre pohrebisko v obci Letanovce uvedené v Čl. 4, bod. 6 tohto poriadku je 10 rokov.

Čl. 7
Plán hrobových miest

Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom evidencie hrobových miest a taktiež elektronickou formou.

Čl. 8
Užívanie hrobového miesta

 1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.
 2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.
 3. Pri úmrtí nájomcu robového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručípísomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitieprednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
 4. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.
 5. Výpoveď nájomnej zmluvy je bližšie špecifikovaná v § 22 zákona č. 131/ 2010 Z. zo pohrebníctve.

Čl. 9
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

  1. dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
  2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
  3. udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady
  4. udržiavať poriadok na pohrebisku
  5. platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
  6. udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov
  7. zdržať sa pri výzdobe hrobového miesta použitia predmetov ohrozujúcich život alebo zdravie návštevníkov pohrebiska
  8. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods.4 písm. a.) zákona o pohrebníctve.
 2. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na základe podanej žiadosti (Prílohe č. 5) a vytýčenie hrobového miesta.
 3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.
 4. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery, bez súhlasu správcu cintorína. Je zakázané vytvárať skládky s prebytočným, prípade neupotrebeným materiálom.
 5. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
 6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
 7. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

Čl. 10
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti

 1. Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite 24 hodín denne.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

Čl. 11
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.
 2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
 3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
 4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
 5. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených komunikáciách.
 6. Vstup na pohrebisko za účelom výkonu stavebných prác na hrobovom mieste je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, zároveň je potrebné dodržať článok č. 9, bod č. 2 tohto prevádzkového poriadku obce Letanovce. (príloha č. 5)
 7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
 8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 12
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku

Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska – veľkoobjemový kontajner, plastové nádoby, tkané vrecia veľkoobjemové na odpad a odpadkové koše umiestnené v areáli cintorína.

Čl. 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska a fotografickej dokumentácie po vykopaní hrobu podľa § 17 ods. 4 písm. a) a l.) zákona č. 131/2010 Z.z.

Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) a fotografickú dokumentáciu po vykopaní hrobu podľa § 17 ods. 4 písm. l) zákona č. 131/2010 Z. z. zabezpečuje Obecný úrad v Letanovciach kombinovanou formou (elektronicky aj listinne).

Čl. 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko

 1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
 3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené s jeho vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním a s tým súvisiacim použitím zariadení pohrebiska) v súlade s aktuálnym cenníkom.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

 1. Návrh VZN obce Letanovce č. 2/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Letanovce dňa 3.2.2022 a zvesený dňa 18.2.2022.
 2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce dňa 14.3.2022, uznesením č. 24/03/2022 pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 prítomných poslancov.
 3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce zo dňa 29.9.2020.
 4. Toto VZN č. 2/2022 bude na úradnej tabuli a webovom sídle obce Letanovce vyvesené 15 dní a nadobúda účinnosť od 1.4.2022.

V Letanovciach dňa 14.3.2022

Slavomír Zahornadský
starosta obce