Dokumenty

 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 - pdf
 • Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023 - pdf
 • Letanovské odpadové okienko č. 1/2022 - pdf
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 - pdf
 • Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 - pdf
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 - pdf
 • Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 - pdf
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 - pdf
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 - pdf
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - pdf

Čo je odpad

Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a ich zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Existuje viac možností zneškodňovania odpadov. Medzi hlavné, resp. najpoužívanejšie, patrí skládkovanie, spaľovanie, skladovanie (prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a recyklácia odpadov. Pri recyklácii dochádza k najväčšiemu zhodnocovaniu odpadov - k činnostiam vedúcim k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.

Separujeme, lebo chceme pomôcť chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu a technologická podpora pri skvalitňovaní systému separovaného odpadu je súborom činností, ktoré sú základom úspešného fungovania komplexného odpadového hospodárstva.

Význam separovania

Separovať znamená oddeľovať. V odpadovom hospodárstve to znamená vytriediť zložky komunálneho odpadu do oddelených nádob tak, aby bolo možné vytriedené suroviny ďalej spracovať. Vyseparovaný odpad sa stáva surovinou určenou na ďalšie spracovanie a výrobu. Následné spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu nazývame recykláciou. Súčasná spoločnosť produkuje priveľké množstvo odpadu, s ktorým si príroda nevie sama poradiť a je len na nás ako sa k tomuto problému postavíme. Separovaný zber je riešením problému zvyšujúceho sa množstva komunálneho odpadu.

Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na životné prostredie a na zdravie ľudí. Každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby pretriediť na také, ktoré sa dajú znovu spracovať - napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad, tetrapaky a textil. Ostatný odpad, s ktorým už nevieme nič iné spraviť, je potrebné vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad (ostatný odpad).

Ako separovať

Pre milióny ľudí je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby bolo ich životné prostredie krajšie a čistejšie. Pravdou je, že každý môže triediť odpad. Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Separovanie odpadu nie je náročné. Každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby pretriediť na také, ktoré sa dajú znovu spracovať - napríklad papier, sklo, plasty, kov. Ostatný odpad, s ktorým už nevieme nič iné spraviť, je potrebné vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad. Povinnosť separovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Netriedenie je priestupkom, za ktorý môžeme dostať pokutu.

Papier

Papier

Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva ihličnatých stromov. Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5-8 krát) a následne kompostovať. Preto je aj k jeho triedeniu a separácii potrebné pristupovať zodpovedne.

Patria sem:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Papier - označenie

Sklo

Sklo

Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Okná a dvere domov či áut, zrkadlá, umelecké predmety, či rôzne obaly - toto všetko je sklo. Sklo poznáme už niekoľko storočí a asi ťažko by sme si niektoré veci vedeli bez skla predstaviť - ľahko si však môžeme predstaviť jeho recykláciu.

Patria sem:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Sklo - označenie

Plasty

Plasty

Z plastov je skoro všetko okolo nás, predovšetkým rôzne obaly (až 80% obalov je z plastov), ale napríklad aj oblečenie. Plasty sa vyrábajú z ropy - stále však nepoznáme potenciálnu alternatívnu výrobu. Plasty tvoria 7% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Patria sem:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Plasty - označenie

Kovy

Patria sem:
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Nepatria sem:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Takýto kovový odpad môžete vhadzovať do žltých vriec a kontajnerov určených pre plasty.

Kovy - označenie

Viacvrstvové kombinované materiály (Tetrapaky)

Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). Tetrapaky tvoria menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Patria sem:
Viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

Nepatria sem:
Viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

Tetrapaky môžete vhadzovať do žltých vriec a kontajnerov určených pre plasty.

Biologicky rozložiteľný odpad

Patria sem:
Kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Nepatria sem:
Kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma.

Miestom na zber zeleného biologického rozložiteľného odpadu sú zberné miesta:

 • na rohu ulice Hanulovej a Slobody
 • za Obecným úradom, ulica Slovenského raja
 • za Domom smútku, ulica Cintorínska
 • pri Zdravotnom stredisku, ulica Nábrežná
 • na konci ulice Slovenského raja pred rodinným domom č. 220 (Oravec)
 • na začiatku ulice Slov. nár. pov, na parcele KN - C č. 3742/2
 • na ulici Záhradnej na parcele KN - C č. 74
 • na konci ulice Slobody pri prechode na železničnú stanicu
 • na začiatku ulice Slov. raja pri vstupe do obce oproti rodinnému domu č.8 (Kubalec)
 • na ulici Staničnej
Zberné miesta sú občanom sprístupnené v dňoch od pondelka do soboty nepretržite, počas mesiacov apríl až november aktuálneho roka.

Zber biologického rozložiteľného odpadu nie je spoplatnený.

Drobný stavebný odpad

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať drobný stavebný odpad bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber drobného stavebného odpadu.

Miestom na zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu je zberné miesto v areáli Agro družstva, Cintorínska 7, 053 13 Letanovce. Zberné miesto je občanom sprístupnené v dňoch od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 14:00 hodiny. Ohlásiť sa je potrebné deň vopred na tel. č.: +421 907 971 283, +421 53 / 44 66 517.

Zber drobného stavebného odpadu nie je spoplatnený.

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov
betón cementový
1 m3
2400 kg
dechtová lepenka
1 m3
1100 kg
dlaždice a obkladačky
1 m3
2000 - 2300 kg
kamenná drvina
1 m3
1500 - 1800 kg
keramická dlažba
1 m3
2000 kg
kvádre
1 m3
1300 kg
linoleum
1 m3
1200 kg
obkladacie dosky
1 m3
2300 kg
odpad z demolácií
1 m3
1600 kg
odpadová dechtová lepenka
1 m3
1100 kg
piesok
1 m3
2000 kg
sadrokartón
1 m3
750 kg
sadrové dosky
1 m3
800 - 1200 kg
sklo s drôtenou vložkou
1 m3
2700 kg
sklolaminát
1 m3
1850 kg
stavebná suť - zmes
1 m3
1200 - 1500 kg
strešné krytiny - cementové
1 m3
2300 kg
strešné krytiny - pálené
1 m3
1800 kg
tehlová drvina
1 m3
1200 kg
tehly odľahčené
1 m3
1700 kg
tehly plné
1 m3
1800 kg
tvárnice plné betónové
1 m3
2200 kg
tvárnice pórobetónové
1 m3
600 kg
tvárnice škvarobetónové
1 m3
1500 kg
umakart
1 m3
1400 kg
výkopová zemina
1 m3
1500 - 1800 kg
Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava drobných stavebných odpadov
fúrik
60 l / 0,06 m3
do 250 kg
prívesný vozík
0,7 m3 (2 x 1,2 x 0,3 m)
do 750 kg
vrece
0,08 m3 (0,5 x 0,4 x 0,4 m)