Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklostí.

Erb

Erb obce Letanovce bol vytvorený pánom Ivanom Chalupeckým a dňa 21. 1. 1992 ho Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky doporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v modrom štíte na zlatom tróne sediaca zlatokorunovaná kráľovna v červených šatoch vpravo v náručí s dieťaťom zavinutým do strieborného povojníka previazaného zlatou stuhou. Prijatý bol dňa 15. 5. 1992 uznesením č. 14/1992 a zapisaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky bol pod signatúrou L-15/92. Vychádza z historického pečatidla z roku 1603.

Erb
Erb obce Letanovce

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zlatej, modrej, bielej a červenej. Pomer jej strán je 3:2 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Vlajka
Vlajka obce Letanovce

Pečať

Pečať obce Letanovce predstavuje kruh, v ktorom je erb obce Letanovce s hrubopisom OBEC LETANOVCE. Hrubopis lemuje hornú a dolnú vnútornú líniu kruhu. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Pečať
Pečať obce Letanovce