Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľov

Prihlásenia na trvalý pobyt

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz, u dieťaťa do 15 rokov rodný list,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - list vlastníctva,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo nájomcu.

  Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana pred zamestnancom ohlasovne !

  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

  • vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú na neurčitú dobu,
  • manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka.

Matrika

Uzavretie manželstva

Tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva je možné požiadať na tunajšom Matričnom úrade

Potrebné doklady:

 • slobodní
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
 • ovdovelí
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • úmrtný list manžela(ky)
 • rozvedení
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo predošlé manželstvo rozvedené.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa po vyplnení podpisuje vždy pred matrikárom!
Žiadosť sa podáva na Matričnom úrade v Letanovciach v prípade, že sa manželstvo bude uzatvárať v obci Letanovce a Arnutovce.
Pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu sa žiadosť podáva vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Úmrtie

K zamatrikovaniu úmrtia občana, ku ktorému došlo na území obcí Letanovce a Arnutovce, je potrebné predložiť na Matričný úrad Letanovce tieto doklady:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho (potvrdený prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom),
 • občiansky preukaz zomrelého.

Stavebný poriadok

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby vydáva obec Letanovce na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo- viď vzor alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje),
 • kópiu listu vlastníctva,
 • kópiu listu vlastníctva,
 • čestne vyhlásenie, že žiadateľ nedisponuje a ani nemá vedomosť o existencii verejnej listiny, ktorá preukazuje dátum kolaudovania, resp. odovzdania do užívania stavby (u stavieb pre rokom 1976)
 • kolaudačné rozhodnutie (u stavieb po roku 1976)
 • snímka z katastrálnej mapy

Tlačivá: