Evidencia obyvateľov

Prihlásenia na trvalý pobyt

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz, u dieťaťa do 15 rokov rodný list,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - list vlastníctva,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo nájomcu.

  Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana pred zamestnancom ohlasovne !

  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

  • vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú na neurčitú dobu,
  • manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka.

Matrika

Uzavretie manželstva

Tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva je možné požiadať na tunajšom Matričnom úrade

Potrebné doklady:

 • slobodní
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
 • ovdovelí
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • úmrtný list manžela(ky)
 • rozvedení
  • vlastné rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo predošlé manželstvo rozvedené.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa po vyplnení podpisuje vždy pred matrikárom!
Žiadosť sa podáva na Matričnom úrade v Letanovciach v prípade, že sa manželstvo bude uzatvárať v obci Letanovce a Arnutovce.
Pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu sa žiadosť podáva vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Úmrtie

K zamatrikovaniu úmrtia občana, ku ktorému došlo na území obcí Letanovce a Arnutovce, je potrebné predložiť na Matričný úrad Letanovce tieto doklady:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho (potvrdený prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom),
 • občiansky preukaz zomrelého.

Stavebný poriadok

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby vydáva obec Letanovce na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo- viď vzor alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje),
 • kópiu listu vlastníctva (zabezpečí obec),
 • čestne vyhlásenie, že žiadateľ nedisponuje a ani nemá vedomosť o existencii verejnej listiny, ktorá preukazuje dátum kolaudovania, resp. odovzdania do užívania stavby (u stavieb pre rokom 1976)
 • kolaudačné rozhodnutie (u stavieb po roku 1976)
 • snímka z katastrálnej mapy

Tlačivá:

Životné prostredie

Výrub drevín

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody, uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Niekedy sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, podrobne je to špecifikované v § 47, ods. 4 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny viď https://www.epi.sk/zz/2002-543

Výrub dreviny možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti rozhodnutí orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Občan, ktorý chce drevinu vyrúbať je povinný si dať žiadosť na Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313, Letanovce (viď príloha). Kde poverený zamestnanec prešetrí danú žiadosť a rozhodne v rámci platného zákona.

Náhradná výsadba:

Orgán ochrany prírody, teda obec uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Upozorňujeme:

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

Tlačivá:

Samostatne hospodáriaci roľníci

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR) je jednou z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o fyzickú osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a vodných plochách. Bližší status je upravený v osobitnom zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie, ktoré na základe ohlásenia do 30 dní vypracuje obecný úrad, v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu. Obecný úrad zapíše SHR do evidencie.

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

Do evidencie SHR a vydaniu osvedčenia je potrebné predložiť ohlásenie s povinnými prílohami, ktorými sú:

 • občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku, na ktorom sa bude vykonávať činnosť (list vlastníctva alebo nájomná zmluva)
 • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, ak sa k určitému druhu činnosti vyžaduje podľa osobitných predpisov

Správny poplatok za vydanie osvedčenia o zápise do evidencie je vo výške 6,50 €. Príslušný orgán štátnej štatistiky pridelí SHR identifikačné číslo (IČO), ktoré úrad zapíše do evidencie SHR. IČO je súčasťou vydaného osvedčenia.

Tlačivo:

 • Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie - docx , odt , pdf

Zmena zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Prípadnú zmenu skutočností vedených v evidencii SHR je potrebné ohlásiť príslušnému úradu do 15 dní. Za zmenu priezviska alebo trvalého bydliska sa platí správny poplatok vo výške 1,50 €.

Tlačivo:

 • Žiadosť o zmenu zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov - docx , odt , pdf

Zrušenie zápisu v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné požiadať.

Tlačivo:

 • Žiadosť zrušenie zápisu v evidencii hospodáriacich roľníkov - docx , odt , pdf