Starosta

Starosta

Slavomír Zahornadský

 • +421 907 922 064

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb upravuje osobitný zákon. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starosta:

 • je štatutárnym orgánom obce a môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce,
 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva a nariadenia prijaté obecným zastupiteľstvom,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom. Podrobnosti upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vykonáva obecnú správu a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. O vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu informuje obecné zastupiteľstvo,
 • platové pomery starostu upravuje osobitný zákon,
 • prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca,
 • podľa osobitného predpisu.