Obec Letanovce ako dodávateľ pitnej vody je povinná v zmysle Vyhlášky č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ruší Vyhláška č. 247/2017 Z.z. zverejňovať tieto informácie:

Identifikácia dodávateľa pitnej vody:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 36 500 968
Zásobovaná oblasť:
Obec Letanovce intravilán obce, Obec Letanovce časť Strelník
Počet zásobovaných obyvateľov:
2296, z toho:
 • 1188 občania obce Letanovce
 • 1108 občania obce Letanovce časť Strelník

Údaje o spôsobe výroby vody a informácie o používaných technologických postupoch úpravy vody vrátane dezinfekcie zodpovedá dodávateľ pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Túto vodu pravidelne kontroluje prevádzkovateľ/ vlastník verejného vodovodu: Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, IČO: 00329304.

Obdobnú pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu má na základe uzatvorenej zmluvy s Obcou Letanovce zo dňa 1.5.2017 spoločnosť: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ul. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov.

Zdravotné riziká z vody

Pitná voda môže byť v prípade mikrobiologickej kontaminácie faktorom prenosu infekčných ochorení. Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, najmä brušného týfusu, bakteriálnej dyzentérie, cholery, antraxu, leptospiróz, vírusovej hepatitídy A, enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. K najčastejšie šíreným ochoreniam v našich podmienkach, najmä u osôb žijúcich v prostredí s nižším hygienickým štandardom, patria bacilárna úplavica (dyzentéria), infekčná žltačka typu A, niektoré choroby prenosné zo zvierat a iné hnačkové ochorenia. Vysoké ohrozenie uvedenými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v prípade porúch kanalizácie. Nedávnym prípadom epidémie vodou prenosných ochorení sú Jaslovské Bohunice, kde ochorelo na gastroenteritídu viac ako 100 ľudí. Príčinou tejto epidémie však nebola nedostatočná dezinfekcia zo strany vodárenskej spoločnosti, ale laické prepojenie rozvodu závlahovej vody s pitnou vodou. Toto je len jeden z príkladov nevedomosti ľudí, ktorý mal v praxi ďalekosiahle následky.

Ďalšie riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok v pitnej vode, ktoré môžu spôsobiť akútne poškodenie organizmu, prípadne pri dlhodobom príjme, vznik chronických ochorení. V tejto súvislosti sú na Slovensku problematické najmä zvýšené koncentrácie dusičnanov v pitnej vode v individuálnych zdrojoch, ktoré môžu spôsobiť methemoglobinémiu u dojčiat.

Pitná voda je aj zdrojom dôležitých stopových prvkov (Li, Zn, Co, Cu, Sn, Mn, Cr a iných) pre ľudský organizmus žiaducich alebo až nevyhnutných. Vápnik a horčík (ktoré sa podieľajú na „tvrdosti“ vody) majú nenahraditeľný význam v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Obsah fluóru v pitnej vode je limitovaný a prijímanie tohto prvku v odporúčaných množstvách v pitnej vode je zo zdravotného hľadiska významný pre zdravý vývoj kostí a zubov. Zdravotné riziko predstavuje i dlhodobé používanie pitnej vody, ktorá neobsahuje tieto prvky.

Zdravotné riziká spôsobuje aj pitie vody s obsahom ťažkých kovov (z nich vyslovene toxické sú ortuť, olovo, arzén a kyanidy), pesticídov a ropných produktov, N – nitro-zlučenín (karcinogenita), polychlórovaných bifenylov, terfenylov, polycyklických aromatických uhľovodíkov (karcinogény). Riziko vzniká pri chlórovaní organických látok humínovej povahy – vznikajú trihalometány, tetrachlórmetán, dichlórmetán, bromoform, ktoré sú síce málo toxické, ale zvyšujú vstrebávanie zlúčenín kovov.

Podľa dostupných údajov je v posledných rokoch evidentne klesajúci trend vo výrobe a dopyte po pitnej vode z verejných vodovodov. V niektorých okresoch Slovenska je už spotreba vody pod hranicou tzv. hygienického minima (tá sa v rôznych krajinách pohybuje od 80 do 100 l/obyvateľa na deň). Pokles spotreby vody môže byť spôsobený zvýšeným používaním vody z individuálnych zdrojov na domáce účely, nákupom balených vôd a iných druhov nápojov a snahou obyvateľov znížiť finančné náklady za odber pitnej vody z verejných vodovodov. V domácnostiach, kde je nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia, obyvatelia obmedzujú aj vodu používanú na osobnú hygienu, čo môže mať tiež nepriaznivý dopad na zdravotný stav ľudí.

Odporúčania pre majiteľov studní

Kvalita vody v studniach nie je sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva a o kvalitu vody a stav studní sa musia vlastníci starať sami. To pri snahe šetriť finančné prostriedky vedie často len k povrchnému hodnoteniu vody, voda je na pohľad čistá - môžeme ju piť. Podľa skúseností si mnohí majitelia studní ani raz nedali urobiť rozbor vody v nej a podceňujú riziká, ktoré im hrozia z používania takejto vody. Vo vlastných studniach sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov, či zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazovateľov. Zdravotné problémy sa totiž nemusia prejaviť hneď, ale až po niekoľkých rokoch.

V prípade vyhovujúcich výsledkov závisí ďalšia kvalita pitnej vody v studni od potenciálnych zdrojov znečistenia v jej okolí. V jej okolí by sa nemali vyskytovať smetiská, hnojiská, žumpy, silážne jamy a akýkoľvek iný zdroj znečistenia, z ktorého by mohli prenikať nečistoty do studne. Dôležité je aj zabezpečenie bezprostredného okolia, aby voda v studni nemohla byť znečistená napr. stekajúcou dažďovou vodou z povrchu. Ako každá stavba si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu a tiež kontrolu, napr. pri záplavách alebo iných mimoriadnych situáciách.

Kvalitu vody v studni je potrebné v prípade jej využívania aspoň jedenkrát ročne overiť. Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa jej užívateľ vystavuje zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení.

Ak je studňa zasiahnutá povodňami, môže sa na pitné účely používať až po vyčistení a vydezinfikovaní zdroja a overení kvality vody laboratórnym rozborom.

Informácia o kvalite pitnej vody

Informácia o kvalite pitnej vody zahŕňajúca hodnotenie podľa všetkých typov limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody.

Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodárenského zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie (ak sa vykonáva), o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody vykonáva minimálny rozbor, t. j. stanovenie 25 ukazovateľov kvality vody (viď tabuľka). Táto minimálna analýza sa vykonáva aj pri mimoriadnych odberoch, pri uvedení novej časti vodovodu do prevádzky, ak došlo k prerušeniu dodávky na viac ako 24 hodín a pred začiatkom sezónneho využívania verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

Na štvrťročnej báze bude obec Letanovce zverejňovať výsledky / protokoly z kontroly vodovodu obce Letanovce a vodovodu obce Letanovce časť Strelník na svojej web stránke www.letanovce.sk

1
Escherichia coli
2
Koliformné baktérie
3
Črevné enterokoky
4
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
5
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
6
Živé organizmy
7
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
8
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
9
Mŕtve organizmy
10
Železité a mangánové baktérie
11
Abiosestón
12
Dusičnany
13
Dusitany
14
Absorbancia (254 nm, 1 cm)
15
Amónne ióny
16
Farba
17
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
18
Mangán
19
Reakcia vody
20
Chuť
21
Teplota
22
Zákal
23
Pach
24
Železo
25
Vodivosť

Cena dodávanej pitnej vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s predáva Obci Letanovce
1 m3 = 0,826 €
Obec Letanovce fakturuje občanom za dodavku pitnej vody
1 m3= 1,40 €

Informácie o ročnej spotrebe vody v domácnosti

Celková ročná spotreba za rok 2023 v domácnostiach v obci Letanovce je 40 855 m3, z toho:

 • domácnosti v obci Letanovce 19 431 m3
 • domácnosti v obci Letanovce časť Strelník 21 428 m3

Význam vody

Voda je kolískou života na našej planéte. Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie je definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. 5. 1968 v Štrasburgu. Napríklad sa v nej píše:

 • Bez vody niet života. Je nenahraditeľná.
 • Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť.
 • Znečisťovanie vody je škodlivé pre všetky živé tvory.
 • Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
 • Voda je spoločným dedičstvom. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.

Údaje platné od 1.1.2024

Dokumenty

 • Protokol o skúške 23/21633 (23. 10. 2023) - pdf
 • Protokol o skúške 23/19789 (23. 10. 2023) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 23/16775 (2. 10. 2023) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 23/14388 (23. 8. 2023) - pdf
 • Protokol o skúške 23/12021 (12. 7. 2023) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 23/12020 (12. 7. 2023) - pdf
 • Protokol o skúške 23/08652 (17. 5. 2023) - pdf
 • Protokol o skúške 23/08651 (17. 5. 2023) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 23/04910 (21. 3. 2023) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 23/04883 (21. 3. 2023) - pdf
 • Protokol o skúške 23/02440 (15. 2. 2023) - pdf
 • Protokol o skúške 22/21684 (14. 12. 2022) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 22/19065 (14. 11. 2022) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 22/19063 (14. 11. 2022) - pdf
 • Protokol o skúške 22/15448 (13. 9. 2022) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 22/15446 (13. 9. 2022) - pdf
 • Protokol o skúške 22/12205 (21. 7. 2022) - pdf
 • Protokol o skúške 22/12171 (21. 7. 2022) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 22/08390 (20. 5. 2022) - pdf
 • Protokol o skúške 22/08389 (20. 5. 2022) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 22/05044 (25. 3. 2022) - Strelník - pdf
 • Protokol o skúške 22/05043 (25. 3. 2022) - pdf