Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Poplatky

Cenník za služby a úkony poskytované obcou Letanovce

vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (cudzí) 7 €
vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (z Letanoviec) 4 €
vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občana 3 €
kopírovanie (za jednu stranu A4) 0,10 €
prenájom Domu nádeje 15 €
prenájom zasadačky pre občana 1) 2) 15 €
prenájom zasadačky pre právnické osoby a živnostníkov 1) 2) 10 €/hod.
prenájom sály pre občana 1) 2) 20 €
prenájom sály pre právnické osoby a živnostníkov (na podnikateľské účely) 1) 2) 15 €/hod.
prenájom sály pre spoločenské organizácie (miestne) 1) 2) 40 €

1) Podmienky:

  1. žiadateľ o prenájom musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky
  2. zloženie finančnej zábezpeky nájomcom v sume 100 € , ktorá bude po bez škodovom prenájme nájomcovi vrátená

2) Od poplatku v týchto bodoch budú oslobodené:

  1. miestne spoločenské organizácie
  2. miestne spoločenské organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť v prospech obce Letanovce (s výnimkou podujatí spojených so zárobkovou činnosťou)

Matričný úrad - správne poplatky

vystavenie rodného, sobášneho, úmrtného listu 5 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2 €
žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €

Obec Letanovce - správne poplatky

osvedčenie podpisu 2 €
osvedčenie listiny (1 strana) 2 €
osvedčenie listiny v českom jazyku (1 strana) 3 €
žiadosť o výpis (odpis) z registra trestov 2 €
potvrdenie o pobyte 5 €