Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Poplatky

Cenník za služby a úkony poskytované obcou Letanovce

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občana 3 €
vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (s trvalým pobytom, prípadne sídlom v obci Letanovce) 4 €
vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (so sídlom mimo obce Letanovce) 7 €

Od poplatku za vyhlásenie v rozhlase budú oslobodené:

  • miestne spoločenské organizácie/ právnické osoby vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť v prospech obce Letanovce (s výnimkou podujatí spojených so zárobkovou činnosťou)

Prenájom priestorov

prenájom zasadačky pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci - pohrebná hostina 30 €
prenájom zasadačky pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci - pohrebná hostina 50 €
prenájom zasadačky pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci - rodinná oslava 50 €
prenájom zasadačky pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci - rodinná oslava 80 €
prenájom zasadačky pre právnické osoby a živnostníkov so sídlom v obci - akcia 30 €
prenájom sály pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci - pohrebná hostina 60 €
prenájom sály pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci - pohrebná hostina 100 €
prenájom sály pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci - rodinná oslava 100 €
prenájom sály pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci - rodinná oslava 150 €
prenájom sály pre právnické osoby a živnostníkov so sídlom v obci - akcia 60 €
prenájom sály pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci - svadba, ples 270 €
prenájom sály pre žiadateľa mimo trvalého pobytu v obci - svadba, ples 350 €

Podmienky prenájmu:

  1. Žiadateľ o prenájom musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky,
  2. Žiadateľ zloží finančnú zábezpeku a to nasledovne:
    1. pri sume prenájmu do 150 € činí výška zábezpeky troj-násobok ceny prenájmu
    2. pri sume prenájmu nad 150 € je výška zábezpeky 500 €
  3. Finančnú zábezpeku a cenu za poskytovanú službu žiadateľ zaplatí vopred v hotovosti do pokladne obce.

Iné služby alebo úkony

prenájom inventáru kuchyne mimo prenájmu priestorov sála a zasadačka 20 €
kopírovanie (za jednu A4) 0,10 €

Cenník služieb - Cintorín

Hrobové miesto

nájomné za hrobové miesto - urnový hrob na dobu 10 rokov 5 €
nájomné za hrobové miesto - detský hrob na dobu 10 rokov 5 €
nájomné za hrobové miesto - hrob na dobu 10 rokov 10 €
nájomné za hrobové miesto - dvojhrob na dobu 10 rokov 15 €
nájomné za hrobové miesto - trojhrob na dobu 10 rokov 20 €
nájomné za hrobové miesto - štvorhrob na dobu 10 rokov 40 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na jedno miesto na dobu 10 rokov 30 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na dve miesta na dobu 10 rokov 50 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na tri miesta na dobu 10 rokov 60 €
jednorázový poplatok za nové hrobové miesto pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €

Dom smútku

poplatok za prenájom Domu smútku

(prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení, príprava a použitie obradnej siene, vrátane elektrickej energie, upratovanie domu smútku.)

15 €

Matričný úrad - správne poplatky

zabezpečenie sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti 100 €
zabezpečenie sobášneho obradu mimo určených sobášnych hodín (ale v úradne určenej miestnosti) 50 €
zabezpečenie sobášneho obradu mimo určené sobášne dni (v úradne určenej miestnosti) 100 €