Stavebný úrad

Adresa

Mestský úrad - 3. poschodie, č. dverí 403
Štefanikovo námestie 1
Spišská Nová Ves
052 01

Odborný referent

Mgr. Darina Mazurová
+421 917 166 327

Úradné hodiny Teraz zatvorené

 • Pondelok
  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
 • Utorok
  Nestránkový deň
 • Streda
  08:00 - 12:00
  13:00 - 16:30
 • Štvrtok
  Nestránkový deň
 • Piatok
  Nestránkový deň

Kompetencie

Spoločný stavebný úrad vykonáva činnosti:

 1. zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona

  • vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
  • vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.

  Poverený pracovník vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona

  • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
  • prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
  • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
  • vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
  • v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov
  • vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona.
 2. vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:

  • vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie
  • ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií
  • vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie
  • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona
  • v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov

Tlačivá