Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 1 - 5 z 812

Hlásenie zo dňa 30. 11. 2023 o 8:53

Oznamujeme občanom, že veľkokapacitný kontajner na komunálny odpad na cintoríne je zrušený z dôvodu zlého a neustáleho porušovania pravidiel separovania. Pri opakovaných kontrolách obsahu veľkokapacitného kontajnera sme boli nemilo prekvapení, čo všetko sa tam nachádza a nie je zmesovým komunálnym odpadom ako: stavebný odpad, biologický odpad, plasty, sklo, drevo, laminátová podlaha, elektrospotrebiče. Vyzývame občanov, aby dôkladne separovali odpad z cintorína a ukladali ho do zberných nádob na to určených. Za pochopenie ďakujeme.

Hlásenie zo dňa 30. 11. 2023 o 8:50

Oznamujeme občanom, že dňa 30. 11. 2023 je posledný deň zberu biologického odpadu z parkov a záhrad. Preto prosíme občanom, aby po vysypaní hnedých zberných nádob firmou Brantner Nova, a.s. nevyhadzovali BIO odpad. Nádoby budú v priebehu 1. 12. 2023 stiahnuté zo zberného miesta. Bio odpad, ktorý Vám počas zimných mesiacov vznikne ste povinný uložiť na domáce kompostovisko. Za pochopenie ďakujeme.

Hlásenie zo dňa 29. 11. 2023 o 15:42

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Mariána Čarnogurského oznamuje, že od 1. 12. 2023 do 8. 12. 2023 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Pomikalová v Hrabušiciach.

Hlásenie zo dňa 27. 11. 2023 o 12:17

Obec Letanovce oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11. 2023 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Ďalej oznamujeme občanom, že od 28. 11. 2023 (utorok) budeme odpisovať stav vodomerov. Prosíme, aby ste nezatepľovali šachty a sprístupnili miesto našim zamestnancom.