Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach (ďalej len OZ),

vychádzajúc z článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a na základe § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon .“) vydáva tento

Štatút
obce Letanovce

Prvá hlava

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Štatút Obce Letanovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva a cien obce.

 2. Štatút Obce Letanovce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

 1. Obec Letanovce (ďalej len „obec“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.

 2. Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 a § 2a zákona a s osobitnými právnymi predpismi.

 3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia, a o potreby jeho obyvateľov.

 4. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami.

 5. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

 6. Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokiaľ bola k takémuto nakladaniu splnomocnená právnym predpisom alebo dohodou.

 7. Obec má právo na vlastné symboly.

 8. Ukladať obci povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3
Územie obce Letanovce

 1. Územie obce tvorí katastrálne územie Letanoviec o rozlohe 2138,0082 ha.

 2. Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade so zákonom.

§ 4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie stavieb

 1. Obec určuje, mení a dopĺňa názvy ulíc a iných verejných priestranstiev Všeobecne záväzným nariadením Obce Letanovce.

§ 5
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce je fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava.

 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

 3. Obyvateľ obce má právo najmä:

  1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
  3. zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
  6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
  7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 4. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce.

  V súvislosti s tým je povinný najmä:

  1. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
  2. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
  3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,
  4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci v zmysle osobitných právnych predpisov.
 5. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 6. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:

  1. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  2. je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo
  3. má čestné občianstvo obce.

  Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 7. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 8. Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí a prevencie v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať všeobecne záväzné nariadenie alebo samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov v oblasti sociálnej pomoci a prevencie.

§ 6
Samospráva obce a jej vzťah k štátnej správe

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

  1. orgánov obce,
  2. miestneho referenda, alebo
  3. zhromaždením obyvateľov obce.
 3. Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky na zabezpečenie účasti obyvateľov na samospráve obce, napr.: informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

 4. Obec v záujme rozvoja obce spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, ako aj so záujmovými a občianskymi združeniami obyvateľov.

 5. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

 6. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach.

 7. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Letanovciach.

 8. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

 9. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone, najmä v § 4 ods. 3 a v ďalších osobitných zákonoch.

  Obec pri výkone samosprávy najmä:

  1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
  3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
  4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  5. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení a pamätihodností obce,
  6. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,
  7. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a ambulantného predaja,
  9. obstaráva a schvaľuje územný plán obce, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  11. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  12. vyhlasuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
  13. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
  14. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  15. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
  16. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
  17. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
 10. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

 11. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda SR. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 12. Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami rozhoduje súd.

Druhá hlava
Majetok obce Letanovce

§ 7

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky majetkové práva obce. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon o majetku obcí.

 2. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu.

 3. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce a používa sa najmä:

  1. na výkon samosprávy obce,
  2. pre verejné účely,
  3. na podnikateľskú činnosť.
 4. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 5. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 6. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou - najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.

 7. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať, jeho hodnota sa zásadne nemá zmenšovať.

 8. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Letanovciach v súlade s platnou právnou úpravou.

 9. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 8

 1. Orgány obce a jej organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako aj s majetkom vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 2. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Letanovce“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach.

Tretia hlava
Financovanie a rozpočet obce Letanovce

§ 9
Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

 3. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 4. Obec môže na plnenie svojich úloh a rozvojových programov byť prijímateľom finančnej pomoci poskytovanej prostredníctvom príslušných fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 10
Rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

 4. Podrobnosti tvorby a čerpania rozpočtu obce upravujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Letanovce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu je upravené podrobne vo vnútornom predpise pre vedenie účtovníctva, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 8. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 11
Rozpočtové provizórium

 1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória nájdeme v zákone číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §11, odsek 1,2.

Štvrtá hlava
Orgány obce

§ 12
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:

  1. obecné zastupiteľstvo
  2. starosta
 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov dočasné a stále výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje ich náplň.

 3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Letanovce.

§ 13
Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach

 1. Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

 2. V súlade s ustanovením § 11, ods. 3 zákona, obecné zastupiteľstvo pred voľbami určí počet poslancov.

 3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 14
Kompetencie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc v súlade § 11 ods. 4 zákona.

 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, a zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
  2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
  3. schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov. Podrobnosti vyhlásenia a priebehu miestneho referenda upraví VZN o miestnom referende.
  7. uznášať sa na nariadeniach obce,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona,
  9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, smernicu o verejnom obstarávaní, plán verejného obstarávania,
  12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. Pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník spoločnosti: Obec Letanovce prostredníctvom štatutárneho zástupcu, t. j. starostu obce po predchádzajúcom schválení obecným zastupiteľstvom formou uznesenia obecného zastupiteľstva,
  13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností; účasť obce v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce - komisie,
  15. udeľovať čestné občianstvo obce a ceny,
  16. ustanoviť symboly obce,
  17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku obce podľa zákona o majetku obcí v súlade so zásadami nakladania s majetkom obce.
  18. rozhodovať o spôsobe procesu verejného obstarávania a schválenia výsledkov verejnéh o obstarávania v rozsahu špecifikovanom v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
  19. schvaľuje správu o výchovnom vzdelávacom procese školy a školského zariadenia.
 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Letanovciach“.

§ 15
Rokovanie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 2. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Letanovciach“.

§ 16
Poslanci

 1. Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami OZ podľa počtu obyvateľov.

 2. Funkčné obdobie OZ ako zastupiteľského zboru obce, zloženého z poslancov, začína zložením sľubu poslancov a končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OZ na štyri roky.

 3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

 4. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

 5. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

  1. starostu,
  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  4. podľa osobitného predpisu.
 6. Zánik mandátu poslanca:

  1. odmietnutím sľubu, alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo jej obmedzením,
  6. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
  7. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutí OZ,
  8. pri nedodržaní podmienky nezlučiteľnosti s inými funkciami,
  9. zrušením obce,
  10. smrťou.
 7. Poslancovi možno poskytnúť odmenu, najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

 8. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie.

§ 17
Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je povinný:

  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ,
  2. zúčastňovať sa zasadnutí OZ a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov,
  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
  5. na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ.
 2. Poslanec je oprávnený:

  1. predkladať OZ a ostatným orgánom návrhy,
  2. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
  3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených, alebo zriadených obcou vysvetlenia týkajúce sa ich činnosti,
  4. požadovať informácie a vysvetlenia od právnických a fyzických osôb, ktoré v obci vykonávajú podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
  6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov, vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

§ 18
Starosta

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb upravuje v osobitný zákon.

 2. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 3. Funkcia starostu je verejná funkcia.

 4. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

  1. poslanca,
  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca,
  6. podľa osobitného predpisu.
 5. Mandát starostu zaniká:

  1. odmietnutím sľubu, alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
  6. vyhlásením výsledku miestneho referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  7. zmenou trvalého pobytu, mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
  8. ak do 30 dní odo dňa nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný krok na odstránenie rozporu,
  9. smrťou,
  10. zrušením obce.

§ 19
Kompetencie starostu

Starosta:

 1. je štatutárnym orgánom obce a môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce,

 2. zvoláva a vedie zasadnutie OZ, podpisuje uznesenia OZ a nariadenia prijaté OZ,

 3. môže pozastaviť výkon uznesenia OZ v súlade so zákonom. Podrobnosti upravuje Rokovací poriadok OZ,

 4. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 5. vykonáva obecnú správu a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

 6. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce a o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu informuje OZ,

 7. platové pomery starostu upravuje osobitný zákon,

 8. prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

§ 20
Zastupovanie starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta, do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí zvolí zástupcu starostu OZ.

 2. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

 3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4) a je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí plat podľa osobitného zákona od obce. Jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

§ 21
Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Stále komisie zriaďuje OZ spravidla na celé volebné obdobie, dočasné komisie na dobu riešenia danej veci.

 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, najmä z radov odborníkov. Maximálny počet členov komisie nie je určený.

 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - je ním vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

 4. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

 5. Predseda komisie:

  1. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s podpredsedom komisie pripravuje program schôdze,
  2. zostavuje plán činnosti komisie,
  3. organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
  4. zastupuje komisiu navonok,
  5. zabezpečuje prípravu programu rokovani a komisie,
  6. vedie písomné záznamy o rokovaniach komisie,
  7. zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie.
 6. Obecné zastupiteľstvo spravidla zriaďuje tieto stále komisie:

  1. komisia stavebná, cestovného ruchu a životného prostredia
  2. komisia kultúrna
  3. komisia športu a mládeže
  4. komisia finančná,
  5. komisia stavebná,
  6. komisia sociálna a bytová.
 7. V prípade potreby a vhodnosti obecné zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie komisie.

 8. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

  1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom,
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce.
 9. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutia komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

 10. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia ustanoví na svojom prvom zasadnutí.

 11. Komisie nemajú rozhodovaciu, ale len odporúčajúcu právomoc.

§ 22
Obecný úrad v Letanovciach

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci OZ a starostu, ako aj ostatných orgánov zriadených OZ.

 2. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov zriadených OZ a je podateľňou a výpravňou písomností obce.

 3. Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisií.

 4. Vypracováva písomné vyhotovenie rozhodnutí obce.

 5. Vykonáva nariadenia a uznesenia OZ a rozhodnutia obce.

 6. Prácu obecného úradu riadi starosta.

 7. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 23
Dobrovoľný hasičský zbor obce

 1. Dobrovoľný hasičský zbor obce zriaďuje OZ.

 2. OZ určuje organizáciu Dobrovoľného hasičského zboru obce Letanovce s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany v obci podľa osobitných predpisov. OZ tiež určuje objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov na jeho činnosť.

 3. Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu menuje OZ a ktorý za činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedá OZ.

 4. Dobrovoľný hasičský zbor obce:

  1. vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám hasičského zboru pri sústredení síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
  2. vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
  3. poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
  4. podieľa sa na zabezpečení odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
  5. podieľa sa spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
  6. podieľa sa na plnení úloh civilnej obrany,
  7. podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol
  8. plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu
 5. Podrobnosti organizácie, početných stavov, riadenia a činnosti dobrovoľného hasičského zboru upravuje Požiarny poriadok dobrovoľného hasičského zboru, ktorý schvaľuje OZ.

§ 24
Obecná knižnica

 1. Obecnú knižnicu zriaďuje OZ.
 2. OZ určuje jej riadenie, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť.
 3. Za činnosť knižnice zodpovedá knihovník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh starostu OZ.
 4. Knihovník zodpovedá za svoju činnosti starostovi.
 5. Úlohy obecnej knižnice upravuje štatút obecnej knižnice.
 6. Riadenie a samotnú činnosť obecnej knižnice upraví OZ v štatúte obecnej knižnice.

§ 25
Hlavný kontrolór

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva OZ, počas výkonu funkcie je zamestnancom obce s právami a povinnosťami ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. OZ volí hlavného kontrolóra na šesť rokov.

 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

  1. poslanca,
  2. starostu,
  3. člena orgánu právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou,
  4. iného zamestnanca obce,
  5. podľa osobitného predpisu.
 3. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu OZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

 4. Plat hlavného kontrolóra v nadväznosti na rozsah pracovného času určí OZ v súlade s § 18c zákona. OZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu do výšky 30 % z mesačného platu.

 5. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.

 6. Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra sú upravené v § 18d - 18f zákona.

Piata hlava
Miestne referendum

§ 26

 1. Miestne referendum ako jednu z foriem vykonávania samosprávy obce obyvateľmi, vyhlasuje OZ v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o miestnom referende.

Šiesta hlava
Zhromaždenia obyvateľov obce

§ 27

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže OZ zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:

  1. ak to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy, alebo
  2. ak to požiada nadpolovičná väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto ustanovenia (tzv. obligatórne hlasovanie), obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce (tzv. fakultatívne hlasovanie).

 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov, ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.

 5. Zhromaždenie obyvateľov sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.)

 6. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce.

Siedma hlava
Vnútroštátna spolupráca obce s inými obcami a mestami

§ 28
Formy a zásady spolupráce

 1. Obec môže spolupracovať s ostatnými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 2. Majetok, ktorý obec získa na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú obec založila s inými obcami a mestami podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých miest a obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy, ak sa mestá a obce nedohodnú inak alebo ak právny predpis neustanovuje inak. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa mestá a obce nedohodnú inak.

 3. Spolupráca obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov miest a obcí. Mestá a obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

§ 29
Zmluvy o spolupráci

 1. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

 2. Náležitosti tejto zmluvy určuje osobitný právny predpis a ustanovenia § 20a ods.2 zákona 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 3. Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať:

  1. určenie sídla spoločného obecného úradu; ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
  2. určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
  3. určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.
 4. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

§ 30
Združenie miest a obcí

 1. Obec môže spolu s inými mestami a obcami zriaďovať združenia miest a obcí podľa osobitného právneho predpisu (ďalej len združenie). Združenie je právnická osoba.

 2. Predmetom činnosti uvedeného združenia je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny a regionálny rozvoj. Svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí.

 3. Na platnosť zmluvy o zriadení uvedeného združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia sú jeho stanovy.

§ 31
Medzinárodná spolupráca

 1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

 2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

 3. Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

 4. Ďalšie skutočnosti medzinárodnej spolupráce upravuje ustanovenie § 21 zákona č. 369/1990Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ôsma hlava
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny, kronika obce

Prvá časť
Symboly obce

§ 32

 1. Obec má právo na vlastné symboly, ktoré je obec povinná používať pri výkone samosprávy.

 2. Symbolmi obce Letanovce sú:

  1. erb obce,
  2. vlajka obce,
  3. pečať obce.
 3. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť OZ a úradnú miestnosť starostu.

 4. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce (podľa osobitného predpisu) na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

 5. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

 6. Erb obce Letanovce má túto podobu: v modrom štíte na zlatom tróne sediaca zlato korunovaná kráľovná v červených šatách vpravo v náručí s dieťaťom zavinutým do strieborného povojníka previazaného zlatou stuhou.

 7. Vlajka obce Letanovce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zlatej, modrej, bielej a červenej. Pomer jej strán je 3:2 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 8. Pečať obce Letanovce predstavuje kruh, v ktorom je erb obce Letanovce s hrubopisom OBEC LETANOVCE. Hrubopis lemuje hornú a dolnú vnútornú líniu kruhu. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 9. Používanie obecných symbolov ďalej upravuje VZN - O podmienkach používania symbolov Obce Letanovce, zodpovednosť za ich použitie a ochranu.

Zobrazenie symbolov obce je v prílohe č. 1 Štatútu.

Druhá časť
Čestné občianstvo a ceny

§ 33

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

 1. Čestné občianstvo Obce Letanovce,

 2. Cena Obce Letanovce,

 3. Cena starostu Obce Letanovce.

§ 34
Čestné občianstvo Obce Letanovce

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Obce Letanovce.

 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí OZ.

 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva môže OZ upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35
Cena obce Letanovce

 1. Cena Obce Letanovce sa udeľuje za:

  1. vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  2. činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  3. činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho obyvateľov.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať jeho poslanci, starosta, príp. aj obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne písomne odôvodnené.

 3. Cenu Obce Letanovce tvorí plaketa s erbom obce, o ktorej rozhodne OZ. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno a priezvisko, adresa, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

 4. Cenu Obce Letanovce slávnostne odovzdáva laureátom starosta pri slávnostných príležitostiach.

 5. Cena Obce Letanovce sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najneskôr však po uplynutí 2 rokov.

 6. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36
Cena starostu obce Letanovce

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obyvateľom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

 2. Cenu starostu obce Letanovce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli OZ.

 3. Evidencia sa vedie v Kronike Obce Letanovce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum, udelenie cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

Tretia časť
Kronika obce

§ 37

 1. Kronika Obce Letanovce sa vedie v úradnom jazyku.

 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú minimálne v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho a ďalšieho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje OZ.

Deviata hlava
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 38
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 39
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej a fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Desiata hlava

§ 40
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce je základnou a najvyššou právnou normou Obce Letanovce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

 2. Zmeny a dodatky tohto štatútu schvaľuje OZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 3. Štatút Obce Letanovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Letanovciach dňa 4. 11. 2019 uznesením číslo 111/11/2019

 4. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Letanovce zo dňa 30. 6. 2015, ktorý bol schválený OZ dňa 29. 6. 2015, uznesením č. 132/06/2015.

 5. Štatút Obce Letanovce nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Letanovciach, dňa: 5. 11. 2019

Slavomír Zahornadský
starosta obce