Tlačivá

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Tlačivá:

  • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - pdf
    Tlačivo je interaktívne. Môžete do neho vpisovať po uložení do Vášho počítača.
  • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností - pdf
  • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností na rok 2018 - pdf
  • Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností - pdf

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Obec Letanovce schválila všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, v ktorom stanovila podmienky, vymedzuje okruh subjektov a upravila postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Letanovce. Uvedené nariadenie je platné od 1. 1. 2023. Toto nariadenie upravuje poskytovanie dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí majú sídlo (sídlo pobočky) alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Tlačivá:

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - docx , odt , pdf
  • Rozpočet k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - xlsx , ods
  • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie - xlsx , ods