Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 21.02.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA, sv.
07:00

+Ján, Terézia a Ján

+Helena Baldovská

Utorok
Po 1. pôstnej nedeli
18:00

+Štefan Longa
(50 rokov od úmrtia)

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Kačmarikovú

Streda
Po 1. pôstnej nedeli
07:00

+Eva a Jakub, Milan

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Fiflíkovú a Pagáčovú

Štvrtok
Po 1. pôstnej nedeli
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Janíka Novotného

Na úmysel kňaza

Piatok
Po 1. pôstnej nedeli
17:30

(priamy prenos)
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Ferencovú

+Ján, Katarína, Ján, Milan a Jozef

Sobota
Po 1. pôstnej nedeli
07:00

+Helena, Štefan, Mária a Martin Slivka

+Elena Bartošová

Nedeľa
2. PÔSTNA NEDEĽA
10:00

(priamy prenos)
+Marián Škabla
(2 roky od úmrtia)

Za Boží ľud

  • Kostol bude otvorený k súkromnej poklone každý deň od 13:00 do 18:00 hod, v piatok do 17:00 hod.
  • Krížové cesty budú tento týždeň nasledovne: v piatok o 17:00 – za zastavenie pandémie a v nedeľu o 9:30 – za naše rodiny a za ochranu rodiny. Krížové cesty budú vysielané v priamom prenose.
  • Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu, ktorú nájdete na našej farskej stránke.
  • 2% - Ak by niekto chcel prispieť 2% z dane na naše občianske združenie DOBRÝ PASTIER - LAČHO PASTIRIS, tlačivo nájdete v kostole pri vchodoch alebo na našej farskej stránke. Pán Boh zaplať!
  • Dobrodinci:

    • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €, z pohrebu +Jána Frankoviča obetovala rodina na kostol 120 € + 10 € za zvonenie, z pohrebu + z rod. Bednárovej obetovala rodina na kostol 50 e, z krstín obetovala r. Hamráčková na faru 70 €

    Pán Boh zaplať!

  • Dnešnú nedeľu sa koná JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Prispieť je možné aj na farský účet s poznámkou „Zbierka na charitu“ alebo aj priamo na účet charity, ktorý nájdete na plagáte na nástenke.

ZÍSKAVANIE ODPUSTKOV V ČASE PANDÉMIE

Bratislava 17. februára (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať plnomocné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

Najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky aj recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša, či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia spoločného rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

Podrobnejšie info - viď. Nóta apoštoleskej penitenciárie z 19. marca 2020.

Staršie liturgické oznamy