Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 24.09.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
25. týždňa v cezročnom období
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Morihlatkovú

07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuba Bartoša

Utorok
25. týždňa v cezročnom období
18:00

+Mária a František, Ladislav a Justína (nedožitých 100 rokov)

18:00

+Ján Kišš

Streda
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, sp.
08:00

(v škole)
Za zdravie a Božie poŽehnanie pre dobrodincov na Dolinkách

11:00

(školská)
Za žiakov a učiteľov

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa Pacigu

Štvrtok
25. týždňa v cezročnom období
18:00

+Michal Bartoš
(nedožitých 90 rokov)

18:00

+Mária a Michal Bajtoš

Piatok
SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, sv.
17:00

+Mária a Štefan Antolík, Mária a Štefan Dávid

18:00

Poďakovanie za 80 rokov Dušana

Sobota
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Tekáčovú

Nedeľa
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
08:00

+Jozef Olejník

10:30

(priamy prenos)
+Ján Dzurenda

08:00

+Michal a Anna Dlugošová s deťmi

10:30

Za Boží ľud

09:15

Poďakovanie za 75 rokov Anny

 • Adorácie budú tento týždeň v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 hod. a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod. V Arnutovciach v stredu po sv. omši. Obetujeme ich za voľby do parlamentu, misie a púť do Sv. Zeme ako aj za novovymenovaného biskupa Františka.
 • V mesiaci októbri sa budú konať ružencové pobožnosti, pri ktorých môžeme získať aj úplné odpustky. Tie môžu získať tí, ktorí sa pomodlia ruženec v kostole, kaplnke, v rodine alebo v rehoľnej komunite. Treba sa pomodliť aspoň päť desiatkov, pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách a treba sa modliť tajomstvá podľa schváleného miestneho zvyku.
 • Začína bezprostredná príprava na ľudové misie v našej farnosti, ktoré sa budú konať od 22. 10. do 29. 10 2023. Do všetkých domácnosti budú roznesené letáky s podrobným program misií pre každú dedinu. Prosíme dobrovoľníkov z každej dediny, ktorí by boli ochotní tieto letáky rozniesť. Ďakujeme.
 • Spišské Tomášovce: Odpustová slávnosť sv. Michala sa bude konať v nedeľu 1. 10. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod., pozvaným hosťom je novokňaz Marek Rambala, kaplán v Sp. Novej Vsi. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 do sv. omše. Okrem toho vždy pred sv. omšami.
 • Brigáda na fare bude tento týždeň v sobotu od 8:00 hod. Ďakujeme všetkým za pomoc so stavbou fary v tomto týždni.
 • Pastoračné centrum: v budove bývalej škôlky otvárame pastoračné centrum, ktoré bude slúžiť na rôzne pastoračné podujatia, stretnutia rôznych skupín, nácviky spevokolu, prípadne príležitostné ubytovanie. Centrum bude otvorené aj v nedeľu počas sv. omší a bude tam k dispozícii WC.
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti na budúci rok sa bude konať 26. mája 2024 a to v Letanovciach ako aj v SP. Tomášovciach. V Arnutovciach bude prvé sv. prijímanie 2. júna 2024. Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok 29. 9. po sv. omši, kde deťom rozdáme aj prihlášky.
 • Arnutovce: Od pondelka začíname s maľovaním kostola. Zároveň v pondelok by sme potom dohodli ďalší postup a ďalšie brigády. Budeme veľmi vďační, ak sa nájdu ochotní dobrovoľníci.
 • Zvonček z nedele 10. 9.:

  • Letanovce: 305,45 €
  • Spišské Tomášovce: 240 €
  • Arnutovce: 89,40 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: z krstu rodina Košíková obetovala na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Švirloch, Švirlochová, Olejník, Škovira, Hamračková, Toporcer, Dezort, Melikant
  • Spišské Tomášovce: Ivan Stašik, Matúš Garčár, Jozef Strela, Peter Lacuš, Jozef Pecha z ul. Dubovej 316
  • Arnutovce: Monika Šmelková a Mária Šmelková

Staršie liturgické oznamy