Zástupca starostu

Zástupca starostu

Mgr. Zuzana Lesňáková

  • +421 915 787 883

Zástupca starostu zastupuje starostu, ktorý ho spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním, do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí zvolí zástupcu starostu obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu a je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí plat podľa osobitného zákona od obce. Jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.