Prevádzku na pohrebisku - cintoríne, urnovom háji obce Letanovce nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Letanovce upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol schválený ako súčasť VZN č. 4/2020 dňa 29. 9. 2020.

Situačný plán hrobových miest

Cintorín - Situačný plán hrobových miest

Cenník služieb

Hrobové miesto

nájomné za hrobové miesto - urnový hrob na dobu 10 rokov 5 €
nájomné za hrobové miesto - detský hrob na dobu 10 rokov 5 €
nájomné za hrobové miesto - hrob na dobu 10 rokov 10 €
nájomné za hrobové miesto - dvojhrob na dobu 10 rokov 15 €
nájomné za hrobové miesto - trojhrob na dobu 10 rokov 20 €
nájomné za hrobové miesto - štvorhrob na dobu 10 rokov 40 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na jedno miesto na dobu 10 rokov 30 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na dve miesta na dobu 10 rokov 50 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na tri miesta na dobu 10 rokov 60 €
jednorázový poplatok za nové hrobové miesto pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €

Dom smútku

poplatok za prenájom Domu smútku

(prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení, príprava a použitie obradnej siene, vrátane elektrickej energie, upratovanie domu smútku.)

15 €

Dokumenty a tlačivá

  • Podmienky stavby - pdf
  • Oznámenie o uložení rakvy do existujúceho hrobu, hrobky alebo urnového hrobu - docx , odt , pdf
  • Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - vzor - docx , odt , pdf
  • Výzva neplatičom hrobových miest na pohrebisku - pdf
  • Zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie - informácia - pdf
  • Zoznam nezaplatených hrobových miest k 29. 11. 2021 - pdf