Prevádzku na pohrebisku - cintoríne, urnovom háji obce Letanovce nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Letanovce upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bol schválený ako súčasť VZN č. 2/2022 dňa 14. 3. 2022.

Situačný plán hrobových miest

Cintorín - Situačný plán hrobových miest

Cenník služieb

Hrobové miesto

nájomné za hrobové miesto - urnový hrob na dobu 10 rokov 5 €
nájomné za hrobové miesto - detský hrob na dobu 10 rokov 5 €
nájomné za hrobové miesto - hrob na dobu 10 rokov 10 €
nájomné za hrobové miesto - dvojhrob na dobu 10 rokov 15 €
nájomné za hrobové miesto - trojhrob na dobu 10 rokov 20 €
nájomné za hrobové miesto - štvorhrob na dobu 10 rokov 40 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na jedno miesto na dobu 10 rokov 30 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na dve miesta na dobu 10 rokov 50 €
nájomné za hrobové miesto - hrobka na tri miesta na dobu 10 rokov 60 €
jednorazová úhrada spojená s administratívnymi nákladmi pri pochovávaní osoby bez trvalého pobytu v obci

(Netýka sa to osôb, ktoré pred účinnosťou tohto VZN mali uzatvorenú nájomnú zmluvu s obcou na hrobové miesto. Osoba zaplatí aj nájom za hrobové miesto podľa typu hrobu.)

100 €

Ostatné služby

úhrada za prenájom Domu smútku

(Príprava a použitie obradnej siene, vrátane elektrickej energie, upratovanie domu smútku na 1 udalosť)

5 €
úhrada za prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení

(Od 1 do 24 hod., aj za každých začatých 24 hodín)

5 €

Dokumenty a tlačivá

  • Podmienky stavby - pdf
  • Oznámenie o uložení rakvy do existujúceho hrobu, hrobky alebo urnového hrobu - docx , odt , pdf
  • Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - vzor - docx , odt , pdf
  • Žiadosť o písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska o zriadenie stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku v obci Letanovce - docx , odt , pdf
  • Evidenčný list na prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení - docx , odt , pdf
  • Výzva neplatičom hrobových miest na pohrebisku - pdf
  • Zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie - informácia - pdf
  • Zoznam nezaplatených hrobových miest k 24. 10. 2022 - pdf