a) Spôsob zriadenia obce

Obec Letanovce bolo ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky Slovenskej republiky zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a to dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí 23. - 24. 11. 1990. Obec združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodných zmlúv.

b) Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť) sú dané predovšetkým:

 • Ústavou SR (najmä čl. 64 - 71)
 • Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 • Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy a obce a samosprávne kraje v z.n.p.
 • platnou právnou úpravou SR
 • Štatútom obce Letanovce
 • VZN obce Letanovce na úseku samosprávnych činností

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

 • orgánov obce,
 • miestnym referendom,
 • zhromaždením obyvateľov obce.

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

Obec Letanovce pri výkone samosprávy najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.

Obec Letanovce je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom, Nábrežná 9, 053 13 Letanovce.

Stavebný úrad pre Obec Letanovce je zriadený ako spoločný stavebný úrad na Obecnom úrade v Iliašovciach, so sídlom Mestský úrad - 3. poschodie, č. dverí 403, Štefánikovom námestie 1, 052 01, Spišská Nová Ves.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Kde možno získavať informácie:

 • Obecný úrad Letanovce, Slov. raja 55, 053 13 Letanovce
 • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Letanovciach
 • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou na adresu info@letanovce.sk

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 • poštou na adresu: Obec Letanovce, Slov. raja 55, 053 13 Letanovce
 • osobne v podateľni Obecného úradu v Letanovciach v úradných hodinách,
 • elektronicky na adrese: www.slovensko.sk

Obec Letanovce postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1968 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 • poštou na adresu: Obec Letanovce, Slov. raja 55, 053 13 Letanovce
 • osobne v podateľni Obecného úradu v Letanovciach v úradných hodinách,
 • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou na adresu info@letanovce.sk