Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu štátu, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chránič život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

 • zabezpečenie záchranných prác,
 • evakuácia,
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie,
 • použitie zložiek integrovaného záchranného systému.

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 1. všeobecné ohrozenie - 2-min. kolísavým tónom sirén
 2. ohrozenie vodou - 6-min. stálym tónom sirén
 3. koniec ohrozenia - 2-min. stálym tónom sirén bez opakovania

Pôsobnosť obce na úseku CO

Obec:

 1. vypracúva plán ochrany obyvateľstva,
 2. koordinuje plnenie úloh,
 3. riadi záchranné práce,
 4. uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu CO,
 5. určuje vhodné ochranné stavby,
 6. plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu,
 7. zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu CO,
 8. vytvára jednotky CO,
 9. zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek CO obce,
 10. vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu,
 11. vedie evidenciu evakuovaných osôb.

Obec zriaďuje krízový štáb, ktorý je výkonným orgánom orgánu krízového riadenia. Úlohou krízového štábu obce je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.

Dokumenty

 • Informácie pre verejnosť - pdf
 • Informačný plagát - Ako postupovať v prípade zemetrasenia - pdf
 • Informačný plagát - Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého - pdf