Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Kalendár

Aug 15

7. zasadnutie OZ

15:00 kancelária starostu obce

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia OZ
4. VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Letanovce
5. Rozpočtové opatrenia
6. Rôzne
7. Záver

Jún 28

6. zasadnutie OZ

18:00 sobášna miestnosť Obecného úradu

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2019
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018
6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
7. Správa z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov, vrátane odmeňovania Obce Letanovce
8. Rozpočtové opatrenia č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13
9. Schválenie úveru pre Obec Letanovce
10. Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku- Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie
11. Schválenie podmienok nájmu nehnuteľného majetku pre Kláštorisko Letanovce s.r.o.
12. Program odpadového hospodárstva obce Letanovce do roku 2020
13. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Letanovce č. 1/2010- zrušenie
14. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník
15. Rôzne
16. Záver

Jún 11

5. zasadnutie OZ

18:30 sobášna miestnosť Obecného úradu

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Letanovce
5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Materská škola Strelník
6. Schválenie podmienok predĺženia nájmu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie
7. Rôzne
8. Záver

Máj 9

4. zasadnutie OZ

18:30 sobášna miestnosť Obecného úradu

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
5. Rôzne
6. Záver

Apr 15

3. zasadnutie OZ

18:00 sobášna miestnosť Obecného úradu

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Založenie obecnej s.r.o.
5. Rôzne
6. Záver

Mar 14

2. zasadnutie OZ

17:00 sobášna miestnosť Obecného úradu

**Návrh programu:**

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenia r. 2019
5. Oprava uznesenia - cyklotrasy
6. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - MOK Potraviny
7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Letanovciach
8. Rôzne
9. Záver

Feb 25

1. zasadnutie OZ

18:00 sobášna miestnosť Obecného úradu

**Návrh programu:**

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 25-32/2018
5. Správa z vykonanej kontroly - vybrané účtovné doklady obce Letanovce za mesiac október 2018
6. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2018
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2018
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na 1. polrok 2019
9. Plán zastupiteľstiev na rok 2019
10. Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
11. Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce Letanovce v roku 2019
12. Žiadosti o dotácie na rok 2019 zahrnuté do rozpočtu obce - schválenie
13. Doplnenie členov kultúrnej komisie
14. Predlženie nájomnej zmluvy - p. Kubičár - Mok Potraviny
15. Zmena uznesenia
16. Schválenie žiadosti o dotáciu na kamerový systém v obci Letanovce
17. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu cyklotrasy Smižany-Hrabušice
18. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov - pozemky pre obec v lokalite Poľná
19. Rôzne
20. Záver

Dec 15

8. zasadnutie OZ

08:00 zasadačka Obecného úradu

**Návrh programu:**

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č.19/2018
5. Schválenie zámeru zámeny pozemkov - kostolný dvor vs. cintorín
6. Správa z vykonanej kontroly - ochrana osobných údajov v podmienkach Obce Letanovce ako prevádzkovateľa
7. Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce
8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o čistote a o ochrane verejnej zelene
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Rôzne
12. Záver

Dec 5

Ustanovujúce zasadnutie OZ

17:00 zasadačka Obecného úradu

**Návrh programu:**

1. Otvorenie zasadnutia
2. Štátna hymna
3. Určenie zapisovateľa
4. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu, poďakovanie poslancom pôsobiacich vo volebnom období 2014-2018
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na sobášiacich
11. Rôzne
12. Záver

Nov 7

6. zasadnutie OZ

18:00 zasadačka Obecného úradu

**Návrh programu:**

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Uprázdnenie mandátu poslanca
5. Vysporiadanie pozemkov v športovom areáli - futbalové ihrisko
6. Schválenie kúpy pozemku na ulici Slovenského raja
7. Prerokovanie žiadosti - nevyčerpaná dovolenka
8. Rozpočtové opatrenie č. 13,14,15,16,17,18/2018.
9. Správa z vykonanej kontroly - financovanie preneseného výkonu štátnej správy obcou Letanovce v roku 2017 a I. polroku 2018
10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
11. Schválenie programového rozpočtu na roky 2019 - 2021
12. Prenájom pozemkov - PS Urbár v Letanovciach
13. Vyhlásenie zámeru zámeny pozemkov - kostolný dvor vs. cintorín
14. Žiadoť o vybudovanie predzáhradky v lokalite Strelník - pilotný projekt
15. Rôzne
16. Záver