Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Kalendár

Zobrazená 1 udalosť

Feb 17

1. zasadnutie OZ

18:00 kancelária starostu obce

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 33, 34/2019 a č. 1, 2/2020
5. Správa z vykonanej kontroly - vybrané účtovné doklady obce Letanovce za mesiac október 2019
6. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2019
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Letanovce za rok 2019
8. Správa z vykonanej kontroly - uzatvorené zmluvy v roku 2019
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach
10. Všeobecne záväzného nariadenia obce Letanovce č. 2/2020 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Letanovce
11. Schválenie výšky dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom na území obce Letanovce v roku 2020
12. Žiadosti o dotácie na rok 2020 z rozpočtu obce - schválenie
13. Plán verejného obstarávania na rok 2020
14. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
15. Vysporiadanie pozemkov na ihrisku a pozemkov v športovom areály
16. Rôzne
17. Záver