Liturgické oznamy Zo dňa 12.02.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
6. týždňa v cezročnom období
07:00

+Peter, Anna, Ján, Katarína a Jozef

18:00

Za r. Pagáčovú a za deti s rodinami

Utorok
Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy, votívna sv. omša
18:00

+Katarína, Ernest, Baltazár, Terézia a Martin

17:00

+Jozef a Margita

Streda
6. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Ján Šveda
(nedožitých 70 rokov)

Štvrtok
6. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jozef Kažmír

17:00

+Jozef
(nedožitých 70 rokov)

Piatok
6. týždňa v cezročnom období
17:00

Poďakovanie za 60 rokov Michala Zvaleného

17:00

+František Gallik

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Anton a Milan

Nedeľa
SIEDMA NEDEĽA
08:00

Za rod. Kubičárovú

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Justína a Jozef Lacuš

10:30

+Stanislav Barabás
(nedožitých 50 rokov)

09:15

Poďakovanie za 30 rokov manželstva Márie a Antona

 • Adorácie budú tento týždeň v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok hodinu po sv. omši a v Arnutovciach v stredu po sv. omši. Okrem toho budú na budúcu nedeľu popoludní otvorené kostoly: veriaci, ktorý na budúcu nedeľu navštívi Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Kostoly budú otvorené od 14:00 do 20:00.
 • Biblické stretnutie: bude v sobotu o 18:00 v kostole v Sp. Tomášovciach.
 • Púť do Svätej zeme: keďže je veľký záujem o púť, išlo by sa v dvoch turnusoch: 1. turnus od 6. 11. do 13. 11. a 2. turnus od 13. 11. do 20. 11. 2023. Na 2. turnus by išli samí Letanovčania a na 1. turnus kombinácia všetkých troch dedín. Bližšie informácie aj s programom nájdete na nástenkách aj na farskej internetovej stránke. Cena púte je 790 € + 100 $ obslužné vo Svätej zemi. Na púť do sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Treba si so sebou doniesť aj cestovný pas. Zapísať sa treba do konca marca.
 • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
 • Voľby do farskej pastoračnej rady: Prosíme Vás, aby ste volebné lístky vhodili do pripravených úrn pri vchodoch do kostola. Hlasy budú spočítavať kostolníci a kostolníčky a na budúcu nedeľu oznámime výsledky, ako aj dátum stretnutia novej FPR.
 • Stretnutie hospodárskej rady farnosti bude v piatok 18. 2. o 18:00 na fare v Letanovciach. Musíme prejednať niektoré dôležité body, predovšetkým nové faktúry za energie, ktoré sú viac ako trojnásobne vyššie oproti minulému roku.
 • Zvonček z nedele 5. 2.:

  • Letanovce: 281,15 €
  • Spišské Tomášovce: 210 €
  • Arnutovce: 55,05 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstu rod. Zaliberová obetovala na kostol 100 €, z krstu rodina Podolinská obetovala 100 €, z pohrebu +Ladislava Petreka obetovala rodina na kostol 170 €, bohuznámy obetoval na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: z krstu rod. Švačová obetovala na faru 20 €, bohuznámi obetovali na faru 20 €, bohuznáma obetovala na faru 30 €
  • Arnutovce: z ruže Anny Pagáčovej obetovali na kostol 80 €, bohuznámy obetoval na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 2 x 20 €, bohuznámi na faru v Sp. Tomášovciach 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Bartoš, Dulovič, Grečko, Mihálik, Kubičár, Spišský, Laheta, Gazdura
  • Spišské Tomášovce: Matej Bartoš, Martin Gbúrik, Matúš Vernarský, Sidónia Pechová z ul. Smrekovej 377
  • Arnutovce: Eva Majcherová a Katarína Hrubiznová