Liturgické oznamy Zo dňa 22.10.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
29. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján Olejník
(10 r. od úmrtia)
+ stretnutie s deťmi

17:00

+Ján Kišš
+ stretnutie s deťmi

20:00

Za Helenu, Jozefa, Katarínu a Jána

Utorok
29. týždňa v cezročnom období
17:00

Za zdravie a Božie požhenanie pre r. Servátkovú
+ krížová cesta

20:00

+Milan Oravec a Silvia
19:20 krížová cesta

18:00

Za zosnulých z r. Lesňákovej
+ krížová cesta

Streda
Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Sp. Kapitule, sv.
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

20:00

Za celú rodinu

17:00

+Ladislav Gabčo a Alena Pechová
+kajúcna pobožnosť a sv. spoveď

18:00

Za zosnulých z r. Pacigovej

Štvrtok
29. týždňa v cezročnom období
18:00

Poďakovanie za Božie požehnanie pre Martu a jej rodinu
+kajúcna pobožnosť a sv. spoveď

20:00

Za rodinu Róberta Cvengroša

17:00

Za zosnulých z r. Bendíkovej
+ kajúcna pobožnosť a sv. spoveď

Piatok
29. týždňa v cezročnom období
17:00

Poďakovanie za 39 r. manželstva
+ obnova manž. sľubov

18:00

+Ján Povec
+ obnova manž. sľubov

20:00

+Vierka Valigurová
+ obnova manž. sľubov

Sobota
SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŤOLOV, sv.
18:00

+Ladislav Urban
+ pomazanie chorých
+ stretnutie s mládežou

16:00

Za duše v očistci
+ pomazanie chorých
+ stretnutie s mládežou

09:00

Na úmysel kňaza
+ pomazanie chorých

Nedeľa
TRIDSIATA NEDEĽA
11:00

(priamy prenos)
Za Boží ľud

07:30

(záverečná misijná)
Na úmysel kňaza

09:30

Poďakovanie za milosti obdržané počas misií

09:00

+Ladislav Majcher
(1. výročie)

 • Adorácie tento týždeň budú nasledovne: vždy večer o 21:00 spolu s modlitbou sv. ruženca. Okrem toho z piatka na sobotu celonočná poklona od 21:00 do 8:00. Prosíme vás, aby ste sa na poklonu zapísali ako rodiny resp. dvojice aj na pripravené hárky vzadu v kostole.
 • Sviatosť zmierenia počas tohto misijného týždňa a pred dušičkami budeme vysluhovať nasledovne:
  • Letanovce: vo štvrtok po sv. omši od 19:00 do 21:00
  • Spišské Tomášovce: v stredu po sv. omši od 18:00 do 20:00
  • Arnutovce: vo štvrtok po sv. omši od 18:00 do 19:30
 • Sviatostná návšteva chorých bude v stredu dopoludnia v Arnutovciach a Sp. Tomášovciach od 9:00, v Letanovciach od 10:00 hod. Prosíme, aby ste nahlásili chorých v sakristii kostola.
 • Sväté misie: Konajú sa tento týždeň. Celý program nájdete na plagátoch na výveske, ako aj v letákoch, ktoré sme rozdávali do domácnosti. Veľmi Vás povzbudzujeme k horlivej účasti na misiách a vyprosujeme od milosrdného Pána Boha, aby priniesli čo najhojnejšie ovocie pre našu farnosť a každého z nás.
 • Púť do Sv. zeme: ohľadom tejto púte sa stretneme v kostole v Letanovciach v piatok 3. 11. po druhej sv. omši.
 • Duchovná kytica pre diecézneho otca biskupa Mons. Františka Trstenského: poprosíme, aby ste svoje duchovné dary a obety priniesli napísané a vložili ich do košíkov vzadu v kostoloch. Všetky zozbierame, zostavíme duchovnú kyticu celej našej farnosti a pošleme ju otcovi biskupovi. Treba to doniesť najneskôr do budúcej nedele.
 • V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas: o 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.
 • Zvonček z nedele 15. 10.:

  • Letanovce: 248,15 €
  • Spišské Tomášovce: 250 €
  • Arnutovce: 126,25 € + zbierka na kostol 850 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na misie 50 €
  • Spišské Tomášovce: členovia ružencového bratstva obetovali na misie 200 €, bohuznámi obetovali na faru 30 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou a koná sa pri nej zbierka na misie. Na koniec ľudových misií 29. 10. sa bude konať zbierka pre službu misionárov, ktorí vedú misie v našej farnosti.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Kacvinský, Bendík, Šarišská, Urban, Olejník, Zemanová, Barabas, Kacvinský
  • Spišské Tomášovce: Miroslav Hudák, Zuzana Nebusová, František Dikant, Žofia Oravcová, Margita Pechová z ul. Dubovej 320
  • Arnutovce: Alena Polcíková a Martina Poláková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Eduard Urban, syn Eduarda a Marty r. Olejníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach, Ul. Školská 56/18 a Veronika Palenčárová, dcéra Jána a Márie r. Reichelovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Krompachoch, Ul. Robotnícka 809/31. (2x).