Liturgické oznamy Zo dňa 14.01.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
2. týždňa v cezročnom období
07:00

+Jozef, Rozália, Mária, Ján a Jozef

18:00

+Jozef, Mária, Štefan, Anna, Magdaléna a Rozália

Utorok
2. týždňa v cezročnom období
18:00

Poďakovanie za 80 rokov Márie Podolínskej

18:00

+Emil Gabčo

Streda
Sv. Antona, opáta, sp.
07:00

+Mária a Štefan Antolík, Mária a Jozef Petrek

18:00

+Janka, Eva a Margita

Štvrtok
2. týždňa v cezročnom období
18:00

+Agnesa Hamráková

18:00

+Ján, Alexander, Katarína, Štefan a Katarína

Piatok
2. týždňa v cezročnom období
17:00

Za Jána Olejníka a celú rodinu

17:00

+Mária

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Jozef Melikant
(2 roky od úmrtia)

Nedeľa
3. NEDEĽA v cezročnom období BOŽIEHO SLOVA
08:00

Poďakovanie za 80 rokov Edity

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 45 rokov Zuzany a 40 rokov Rozálie a za ich rodiny

08:00

Za Boží ľud

10:30

Za zdravie pre Justínu, Margitu a Ladislava Pechu

09:15

+Emil Hrubizna
(6 rokov od úmrtia)

 • Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, preto pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a tiež ak sa zúčastní na zakončení tohto týždňa.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda - vo štvrtok piatok a sobotu je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Na sv. omšiach v piatok, ktoré sú zamerané pre detí a mládež, chceme Vás milé deti a tiež mládež, pozvať do služby čítania. Tí, ktorí by ste si to chceli skúsiť prichádzajte 15 minút pred detskou sv. omšou do sakristie, kde vám lektor pripraví čítanie alebo prosby. Povzbudzujeme Vás a tešíme sa.
 • Biblické strestnutie tento týždeň nebude.
 • Stretnutie mladých bude formou adorácie, ktorá sa bude konať v sobotu 20. 1. vo farskom kostole od 17:00 do 21:00. Je to adorácia, ktorá sa bude konať v 40 farnostiach Spišskej diecézy (v každom dekanáte sú to tri farnosti) na začiatok 2. etapy „Ježišovej cesty do Emauz“, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame. O 20:15 začne moderovaná adorácia. Pozývame aj spevokoly a mladých, aby sa aktívne do tejto adorácie zapojili.
 • V piatok po sv. omši o 18:00 bude stretnutie Farskej pastoračnej rady na fare v Letanovciach. Prosíme všetkých členov rady, aby sa tohto stretnutia zúčastnili, keďže ide o plánovanie na rok 2024.
 • Zvonček zo 6. 1.:

  • Letanovce: 333,90 €
  • Spišské Tomášovce: 130 €
  • Arnutovce: 91,85 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z nedele 7. 1.:

  • Letanovce: 242,75 €
  • Spišské Tomášovce: 130 €
  • Arnutovce: 62,85 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Agnesy Hamrákovej obetovala rodina na kostol 120 € + 10 € za zvonenie, bohuznámi obetoval na kostol 100 €, traja králi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi na faru 30 €, bohuznámi na kostol 50 €, stahovia obetovali na kostol 50 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Petrás, Laheta, Gazdura, Kacvinký, Marko, Urban, Baleja, Kubičár
  • Spišské Tomášovce: Ľudmila Duňanská, Iveta Dobranská, Zuzana Kacvinská, Mária Špinerová, František Gabčo zo Smrekovej 330
  • Arnutovce: Eva Filkorová a Eva Baldovská