Liturgické oznamy Zo dňa 02.06.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Karola Lwangu a spoloč., muč., sp.
07:00

+Ján Dzurenda

18:00

+Ľudmila a Marián

Utorok
9. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jakub, Anna a Tibor

18:00

Poďakovanie za 86 rokov Ladislava

Streda
Sv. Bonifáca, biskupa a muč., sp.
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Anna

Štvrtok
PRVÝ ŠTVRTOK Za duchovné povolania
18:00

Poďakovanie za 70 rokov Ladislava a 45 rokov manželstva

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela Bendíka

Piatok
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, sl.
17:00

Poďakovanie za 55 rokov manželstva Evy a Ľudovíta

17:00

Za členov bratstva Božského Srdca Ježišovho

18:30

Na úmysel kňaza

Sobota
Nepoškvrneného Srdca Preb. Panny Márie, sp.
07:00

+Ján a Mária Marková, Mária a Jozef Bendžala

Nedeľa
10. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Poďakovanie za 90 rokov Terézie Poljakovej

10:30

(priamy prenos)
+Emil Novotný
(1. výročie)

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Zdena, Margita a Koloman

09:15

+Michal, Mária a Michal

 • Adorácie tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po sv. omši. Tiež budú prvopiatkové adorácie.
 • Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať na konci sv. omše odprosujúca pobožnosť, pri ktorej môžeme získať aj úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na odprosujúcej modlitbe Najmilší Ježišu...
 • Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa koná aj modlitba sv. ruženca za kňazov, ktorá začína o 19:45 hod. na Mariánskej hore v Levoči.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňaz) a vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše.

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.

 • Rodina Nepoškvrnenej pozýva všetkých najmä svojich členov na celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. júna na pútnickom mieste v Gaboltove. Prosíme, prihláste sa čo najskôr v sakristii kostola.

 • Spišské Tomášovce: Stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po sv. omši. Brigáda bude v pondelok, štvrtok a sobotu.

 • Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach na fare a stretnutie mladých bude v sobotu o 18:00 v Sp. Tomášovciach.

 • Je potrebné v našej farnosti vykonať voľby do hospodárskej radi farnosti (HRF), keďže pôvodnej rade skončil päťročný mandát. Preto prosíme, aby ste si dnešnú nedeľu vzali volebné lístky, na ktorých už sú navrhnuté nejaké mená, prípadne je možné dopísať svojho kandidáta. Každý môže zakrúžkovať, resp. dopísať dvoch kandidátov do HRF. Lístky potom na nasledujúcu nedeľu pozbierame.

 • Zvonček z nedele 26. 5.:

  • Letanovce: 298,35 €
  • Spišské Tomášovce: 265 €
  • Arnutovce: 108,65 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček zo sviatku Božieho Tela:

  • Letanovce: 84,25 €
  • Spišské Tomášovce: 54 €
  • Arnutovce: 38,15 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstu obetovala rod. Ondušková na kostol 200 €, z pohrebu + Oľgy Neupauerovej obetovala rodina 100 €, rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámy obetoval na faru 50 €, bohuznámi obetovali na faru 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na novú faru, ktorú staviame v Sp. Tomášovciach. Momentálne robíme elektrické rozvody, vysprávky, pripravujú sa steny na omietanie, vybavujeme prípojku plynu, tepelné čerpadlo a fotovoltiku. Tiež robíme kompletnú rekonštrukciu bývalej škôlky, v súčasnosti Centra bl. Carla Acutisa (nové rozvody, voda + odpady, oprava omietok, nové štyri kúpeľne, kuchyňa + jedáleň, spálňa pre deti a mládež, izby pre animátorov) – doteraz to stálo 3500 €

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Gad, Kramár, Olejník, Chroustová, Baroš, Lesňak, Sagula, Toporcer
  • Spišské Tomášovce: Mária Hojnošová, Matej Bartoš, Martin Ghburík, Matúš Vernarský, Margita Pechová z Dubovej 320
  • Arnutovce: Anna Pagáčová, Alžbeta Fiflíková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Kamil Fábry, syn Jaroslava a Aleny r. Gáborovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci vo Vojkovciach č. 22 a Romana Uhrinová, dcéra Slavomíra a Ivany r. Olejníkovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Slobody 178/69. (2x)