Strategický dokument

Názov
Program odpadového hospodárstva obce do roku 2020
Popis
Program odpadového hospodárstva (ďalej len POH) obce na roky 2016 - 2020 je najvýznamnejším strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve obce na uvedené obdobie. Je vypracovaný v súlade so požiadavkami stanovenými v § 10 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a s osnovou uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení Vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z.z. POH obce vychádza cieľov a opatrení stanovených v POH SR a POH Košického kraja, z vyhodnotenia predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva obce a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva obce. Záväzná časť programu odpadového hospodárstva obce obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami, ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť. POH obce Letanovce bol schvalený OZ dňa 28.6.2019, uznesením č. 82/06/2019.

Náhľad