Dokument

Názov
Verejná vyhláška - Oboznámenie sa s podkladmi k Novostavbe rodinného domu na pozemku parc. C KN - 2475, stavebníčka Francziska Pechová
Popis

Vyvesené od
15.03.2023
Vyvesené do
29.03.2023

Náhľad