Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Dokument

Názov
Vyhlásenie zámeru na uzatvorenie nájmu nehnuteľného majetku: pozemok č. KN - C 1343/110
Popis
Vyhlásenie zámeru v súlade § 9a odstavca 9 písm c.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obce vzn. na uzatvorenie nájmu nehnuteľného majetku: pozemok č. KN - C 1343/110, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2 , ktorý bol oddelený od existujúceho pozemku KN - C 1343/99 geometrickým plánom č. 41/2020, ktorý bol vyhotovený Ing. Milošom Kršiakom, dňa 3. 8. 2020 a overený OÚ, Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, Ing. Danielou Gállovou, dňa 13. 8. 2020 pod číslom : 483/2020. Pozemok je vedený na LV č. 1 obce Letanovce a nachádza sa v k.ú. Letanovce.
Vyvesené od
30.09.2020
Vyvesené do
17.11.2020

Náhľad