Všeobecné záväzné nariadenie 03/2017

Číslo
3/2017
Názov
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
Účinné od
26.09.2017
Účinné do
Vyvesené od
11.09.2017
Vyvesené do
26.09.2017

Náhľad