Všeobecné záväzné nariadenie 07/2017

Číslo
7/2017
Názov
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Účinné od
29.12.2017
Účinné do
31.12.2018
Vyvesené od
14.12.2017
Vyvesené do
29.12.2017

Náhľad