Všeobecné záväzné nariadenie 08/2017

Číslo
8/2017
Názov
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinné od
01.01.2018
Účinné do
31.12.2018
Vyvesené od
14.12.2017
Vyvesené do
29.12.2017

Náhľad