Všeobecné záväzné nariadenie 10/2018

Číslo
10/2018
Názov
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinné od
01.01.2019
Účinné do
31.12.2019
Vyvesené od
15.12.2018
Vyvesené do
30.12.2018

Náhľad