Všeobecné záväzné nariadenie 08/2018

Číslo
8/2018
Názov
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Účinné od
01.01.2019
Účinné do
30.06.2021
Vyvesené od
15.12.2018
Vyvesené do
30.12.2018

Náhľad