Všeobecné záväzné nariadenie 02/2019

Číslo
2/2019
Názov
O určení výšky príspevku za v pobyt materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Letanovce
Účinné od
01.09.2019
Účinné do
30.09.2021
Vyvesené od
15.08.2019
Vyvesené do
30.08.2019

Náhľad