Všeobecné záväzné nariadenie 03/2019

Číslo
3/2019
Názov
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinné od
01.01.2020
Účinné do
31.12.2021
Vyvesené od
16.12.2019
Vyvesené do
31.12.2019

Náhľad