Všeobecné záväzné nariadenie 02/2021

Číslo
2/2021
Názov
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Účinné od
01.07.2021
Účinné do
Vyvesené od
15.06.2021
Vyvesené do
29.06.2021

Náhľad