Všeobecné záväzné nariadenie 03/2021

Číslo
3/2021
Názov
O určení výšky príspevku za pobyt materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Letanovce
Účinné od
01.10.2021
Účinné do
31.08.2022
Vyvesené od
09.09.2021
Vyvesené do
23.09.2021

Náhľad