Všeobecné záväzné nariadenie 04/2021

Číslo
4/2021
Názov
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinné od
01.01.2022
Účinné do
Vyvesené od
15.12.2021
Vyvesené do
30.12.2021

Náhľad