Dobrý gazda domov donesie...

Zverejnené: 27. 2. 2021 o 20:47

V poslednom období sme v našej obci zaznamenali oveľa vyšší pohyb psov na verejných priestranstvách. Samozrejme, značne k tomu prispela i skutočnosť dlhodobého lock downu, ktorý nám neumožňuje voľný pohyb, na aký sme boli doposiaľ zvyknutí. Venčenie psov a prechádzky so štvornohými miláčikmi sa pre mnohých stali jedinečnou príležitosťou „legálne“ opustiť svoje príbytky, nadýchať sa čerstvého vzduchu a stráviť čas v prírode. Majitelia psov by si však mali uvedomiť, že príjemný čas prechádzky si chcú vychutnať všetci. Nielen psíčkari. Preto by nemali zabúdať na jednu dôležitú vec. Pes, nech je akokoľvek inteligentný, sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú majitelia psov povinní urobiť to zaň. Odstraňovať výkaly po svojom psovi je zákonnou povinnosťou každého jedného majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je možné vysypať ho v akomkoľvek sáčku do smetnej nádoby určenej na zmesový komunálny odpad, samozrejme NEPATRIA do nádob určených na separovaný zber či biologický odpad. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta v zmysle par. 7 ods. 2, pís. f/ zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a to až do výšky 65 €.

Okrem vyhýbania sa pokutám plnením si svojich zákonných, ale povedzme si i ľudských povinností, patrí medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo zbierať psie výkaly, najmä udržiavanie čistoty obce, ulíc, a teraz i tak frekventovanej trasy smerom k Bráne do Slovenského raja. Keďže toto miesto je často navštevované i turistami zo vzdialenejšieho okolia, nie je vôbec lichotivé, ak si z potuliek Slovenským rajom odnesú domov na topánke „nepríjemne zapáchajúci talizman“. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí, ale i nákaze medzi psami samotnými.