Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Dôležité - zmeny vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a stavebný odpad

Zverejnené: 17. 1. 2019 o 22:21

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zmeny, ktoré nastali prijatím VZN č. 10/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého účinnosť nadobudla 1. januára 2019. Týkajú sa najmä § 18 - Vrátenie a odpustenie poplatku. Dotýka sa to najmä osôb, ktoré sa dlhodobo nezdržiavajú v obci , ale z dôvodu trvalého pobytu v Letanovciach sa im každoročne vyrubuje poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad. Zákon pripúšťa zníženie/ príp. oslobodenie od poplatku, a to u tých osôb, ktoré minimálne 90 dní v kalendárnom roku strávili mimo obce, a to po predložení dokladov, ktoré si obecné zastupiteľstvo tej ktorej obce vo VZN stanoví. Poslanci OZ v Letanovciach sa uzniesli na tom, že keďže sa jedná o poplatok za odpad a všetci dobre vieme, že každý jeden z nás je jeho producentom, najdôveryhodnejším dokladom bude to, že žiadatelia o oslobodenie od poplatku preukážu, že za odpad už v danom zdaňovacom období ( t.j. v r. 2019) zaplatili. A to buď v mieste prechodného pobytu v inej obci/meste na Slovensku alebo aj v zahraničí. Platí to samozrejme aj pre študentov, ktorým ubytovacie zariadenie (internát) na vlastnú žiadosť vydá doklad o tom, že súčasťou poplatku za ubytovanie je aj poplatok za komunálny odpad. Niektorí žiadatelia to rešpektovali už v minulosti a takýto doklad bezproblémovo predkladali. Avšak našli sa aj takí, ktorí predkladali nájomné zmluvy, príp. pracovné zmluvy, ktoré však jednoznačne nepreukazovali, že za odpad bolo zaplatené. Keďže sa chceme vyhnúť nejednoznačným a kolíznym situáciám, veríme, že takéto riešenie prispeje k zjednodušeniu administratívy a hlavne to bude spravodlivé riešenie pre nás všetkých. Musíme si totiž byť vedomí toho, že čím viac osôb obec oslobodí na základe nejednoznačných dokladov, doplatíme na to všetci, a to zvýšením sadzby za vývoz odpadu. Prosíme preto všetkých, ktorých sa táto problematika týka, aby venovali pozornosť zneniu VZN 10/2018.