Úspešná eurofondová žiadosť na rekonštrukciu budovy MŠ

Zverejnené: 11. 3. 2022 o 22:59

Rekonštrukciu budovy obecného i kultúrneho domu má naša obec úspešne za sebou. Pravdupovediac dlho sa na ňu čakalo, no oplatilo sa. Zrekonštruovaná budova lahodí oku nielen domácich obyvateľov ale i tých, ktorí našu obec z akejkoľvek príčiny navštívia alebo ňou iba prechádzajú. Samozrejme nejedná sa iba o vonkajší vzhľad budovy, dôležitým faktom je celková úspora energetickej náročnosti a s tým súvisiaca úspora finančných nákladov za energie. Ďalšou budovou, ktorú sa obec snažila už v minulosti zrekonštruovať a z tohto dôvodu sa zapájala do rôznych výziev, je budova Materskej školy a zdravotného strediska na ul. Nábrežnej. Pred pár dňami bolo obci doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Hlavným cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Z danej dotácie poskytnutej obci na základe schváleného projektu sa plánujú zrealizovať najmä tieto práce: zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie sokla, zateplenie stropu, výmena a zateplenie strešného plášťa, výmena okien a dverí a osadenie a nainštalovanie decentrálnej rekuperácie. Obvodový plášť sa plánuje zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. Z hľadiska tepelno-technického sa dostatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj komplexná obnova vykurovacieho systému tak, aby sa znížila celková spotreba tepla na vykurovanie. Pôvodné článkové vykurovacie telesá sa vymenia za panelové radiátory a taktiež sa zmení zdroj tepla. Pôjde o plynové tepelné čerpadlo typu vzduch - voda s automatickou reguláciou. Predmetom riešenia elektroinštalácie budú aj nové rozvody pre nízkoenergetické osvetlenie, ochrana budovy bleskozvodom a napojenie schodiskovej plošiny pre bezbariérový vstup. A čo nemožno nespomenúť je fakt, že z hľadiska architektonického sa zároveň dosiahne pozitívna zmena vzhľadu objektu. Po realizácii všetkých týchto zmien, ktoré sú naplánované na obdobie 12 mesiacov (v termíne od 07/2022 - 06/2023) v celkovej hodnote 598 989, 94 € (pričom plánovaná výška dotácie je v sume 569 040,44 € a spoluúčasť obce bude vo výške 29 949,50 €), bude zaradenie verejnej budovy do energetickej triedy A0, čo v praxi znamená, že budova bude mať takmer nulovú spotrebu energie. A keďže ceny energií v poslednom čase narastajú, pre obec to znamená celkovú úsporu na poplatkoch za ne hlavne do budúcna. Samozrejme, sme ešte len na začiatku a samotné práce nás ešte len čakajú. S tým sú spojené aj mnohé administratívne procesy a veľa úsilia na pleciach samosprávy, no veríme, že prvotná eufória z úspechu v projekte z nás neopadne a vydrží nám až do ukončenia všetkých realizačných prác. Odmenou pre nás všetkých bude ďalšia - nielen oku lahodiaca, ale aj obecnú pokladnicu šetriaca - zrekonštruovaná verejná budova.