Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zverejnené: 23. 3. 2022 o 22:58

Vážení občania, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci novú povinnosť a to zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
V zákone sú taktiež stanovené výnimky, kedy sa nevzťahujú tieto povinnosti na obec. Jednou z výnimiek je, že obec preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad.

Aby sme naplnili túto podmienku, je nevyhnutné, aby každá domácnosť, doručila na obecný úrad čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnom kompostéri. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva.

Tlačivo sme každej domácnosti doručili do poštovej schránky, zároveň je k dispozícii na obecnom úrade a taktiež je možné si ho stiahnuť na stránke obce www.letanovce.sk (viď odkaz nižšie) alebo je možnosť vyplniť online formulár z pohodlia domova a nemusíte nikam chodiť.

V prípade, ak domácnosť nemá kompostér a ani nedoručí na obecný úrad čestné prehlásenie o kompostovaní v termíne do 6. 4. 2022, obec jej povinne pridelí kompostér na biologicky rozložiteľný odpad.

Každá domácnosť je povinná zapojiť sa do systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

Zavedenie osobitného systému zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu a BRKO v našej obci považujeme za neefektívne a v konečnom dôsledku neprimerane drahé, nakoľko by sme toto museli premietnuť do výrazne zvýšeného miestneho poplatku za komunálny odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Letanovce za prirodzené.

Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.

Prílohy