Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený:

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce určuje v obci Letanovce pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1: volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome obce Letanovce, Slovenského raja 55, Letanovce.

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, konané dňa 8. júna 2024 je: nikola.fulkova@letanovce.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024 musia byť doručované na emailovú adresu: nikola.fulkova@letanovce.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

V zmysle §19 a §169, ods. 6, zákona č. 180/2014 Z. z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mgr. Zuzana Lesňáková, zástupkyňa starostu obce Letanovce za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2024, konané dňa 8. júna 2024 menuje Mgr. Nikolu Fulkovú.

Kontakt

Telefón: 0917 248 597
E-mail: nikola.fulkova@letanovce.sk
Adresa: Obecný úrad Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024),
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Výsledky

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 571
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 335
Volebná účasť 21,32%
Počet odovzdaných obálok 332
Počet platných hlasovacích lístkov 324
Počet neplatných hlasovacích lístkov 8

Výsledky volieb - politické subjekty

Názov Počet hlasov
1 Kresťanskodemokratické hnutie
106
32,71%
2 Progresívne Slovensko
51
15,74%
3 SMER - sociálna demokracia
48
14,81%
4 REPUBLIKA
34
10,49%
5 Demokrati
17
5,24%
6 HLAS - sociálna demokracia
15
4,62%
7 Sloboda a Solidarita
14
4,32%
8 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ
13
4,01%
9 Slovenská národná strana
8
2,46%
10 Kresťanská únia
7
2,16%
11 Slovenský PATRIOT
4
1,23%
12 ZDRAVÝ ROZUM
3
0,92%
13 MySlovensko
1
0,30%
14 Socialisti.sk
1
0,30%
15 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
1
0,30%
16 Komunistická strana Slovenska
1
0,30%
17 Magyar Szövetség - Maďarská aliancia
0
0,00%
18 SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
0
0,00%
19 Spájame Občanov Slovenska - SOSK
0
0,00%
20 Pirátska strana - Slovensko
0
0,00%
21 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
0
0,00%
22 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
0
0,00%
23 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
0
0,00%
24 Volt Slovensko
0
0,00%

Výsledky volieb - preferenčné hlasy

Politická strana Kandidát Počet hlasov
Slovenský PATRIOT 1 Miroslav Radačovský, JUDr.
4
2 Michal Radačovský, Mgr., MBA.
0
3 Miloš Stronček, Mgr.
0
4 Zdenek Holešovský, MUDr.
0
5 Silvia Bombarová Zoričáková, Mgr.
0
6 Štefan Lovas, Ing., PhD.
0
7 Marián Stráňavský, Ing.
0
8 Helena Mezenská, Mgr.
0
9 Lucia Varšová, Mgr.
0
10 Martina Edery Lysina, JUDr.
0
11 Miroslav Mikuda, MVDr.
0
12 Miroslav Jäger, Ing.
0
13 Ivan Slaný, Ing.
0
14 Ondrej Vanečko
0
15 Gabriela Michaláková, Mgr.
0
MySlovensko 1 Štefan Panenka, Ing.
0
2 Zuzana Palovičová, PhD, MSc
1
3 Simona Vrabcová, BA, MSc
0
4 Monika Magátová
1
5 Dana Kavorová, Ing.
0
6 Miroslava Navrátilová Jurkovičová, Mgr.
0
7 Filip Hakl
0
Demokrati 1 Jaroslav Naď, PhDr., PhD.
4
2 Štefan Hamran, JUDr.
5
3 Jana Žitňanská, Mgr.
2
4 Juraj Šeliga, Mgr., PhD.
6
5 Monika Podhorány Masariková, Mgr., PhD.
0
6 Michal Kiča, Mgr.
2
7 Andrea Letanovská, MUDr., PhD.
1
8 Dorota Nvotová
0
9 Tomáš Meravý, Ing.
0
10 Natália Svítková, Ing.
0
11 Jarmila Koteková, Mgr.
0
12 Michal Drotován, Mgr.
0
13 Kristián Čekovský, Mgr.
0
14 Jozef Mihál, RNDr.
5
15 Eduard Heger, Ing.
3
Magyar Szövetség - Maďarská aliancia 1 József Berényi, Mgr.
0
2 Peter Pandy, JUDr., LL.M.
0
3 Örs Orosz, Mgr.
0
4 Helena Patasiová, Ing.
0
5 Tamás Iván, Ing.
0
6 Enikő Mag Fodor
0
7 Anita Herbácskóová, Ing., PhD.
0
8 Anikó Mészáros, dr. iur.
0
9 Péter Köpöncei, Ing.
0
10 Zoltán Marcinkó, Mgr.
0
11 Gábor Klenovics, Ing.
0
12 Melinda Drabová, Mgr.
0
13 Viktor Brunczlík, Mgr.
0
14 Ján Ivanecký
0
15 László Miklós, prof. RNDr., DrSc.
0
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 Branislav Rybárik, Mgr.
0
Spájame Občanov Slovenska - SOSK 1 Libuša Nicholson, JUDr. Mgr.
0
2 Petra Bertová Polovková, Mgr.
0
3 Andrea Gállová, prof. PhDr., PhD.
0
4 Mária Kovaľová, PhDr., PhD., MHA., MBA
0
5 Zuzana Fialová, Mgr., Rsc.
0
6 Silvia Halecká
0
7 Dagmar Weissabelová
0
Pirátska strana - Slovensko 1 Zuzana Šubová, Ing.
0
2 Rastislav Dubovský, Mgr.
0
3 Veronika Kvetáková, Ing.
0
4 Michal Pírek, Mgr., PhD.
0
5 Zuzana Šestáková, Mgr.
0
6 Juraj Krátky, Ing.
0
7 Karolína Ivanová, Ing.
0
8 Martin Eštočák, JUDr.
0
9 Ľubica Peerová, Ing.
0
10 Drahomír Širůčka, JUDr.
0
11 Jaroslav Nosaľ, Mgr., MSc., LL.M
0
12 Juraj Bittmann
0
13 Katarína Ringelband, Bc.
0
14 Norbert Astaloš, Ing.
0
15 Lucia Appelová, Bc.
0
SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA 1 Andrej Krajiček
0
2 Stanislav Babic, Ing.
0
3 Róbert Winkler
0
Socialisti.sk 1 Artúr Bekmatov, Mgr., PhD.
0
2 Sely Papan
0
3 Lucia Hubinská
0
4 Tatiana Seňanová
0
5 Ľubomír Zeman, Mgr.
0
6 Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc.
0
7 Miroslav Pomajdík, Mgr.
0
8 Carla Alexandra Aganbegović
0
9 Tomáš Schroll
0
10 Ahmad Gharaibeh, MUDr., PhD., MPH
0
11 Stanislav Pirošík, Mgr.
0
12 Radovan Grečner
0
13 Henrich Knuth
0
14 Beata Novomeská, Mgr.
0
15 Maroš Čupka
0
Slovenská národná strana 1 Andrej Danko, JUDr.
3
2 Tomáš Taraba, Ing. Mgr.
2
3 Martina Šimkovičová, PaedDr.
0
4 Zdenko Čambal, PhDr., PhD.
0
5 Roman Michelko, Mgr.
1
6 Romana Tabák, Bc.
1
7 Filip Kuffa, Ing. et Ing.
3
8 Štefan Kuffa, PhDr.
3
9 Adam Lučanský, Ing.
1
10 Karol Farkašovský, PhD.
0
11 Dagmar Kramplová, Mgr.
0
12 Peter Kotlár, MUDr.
0
13 Pavel Ľupták, Ing.
0
14 Ivan Ševčík, Ing.
0
15 Rudolf Huliak, Ing.
0
REPUBLIKA 1 Milan Uhrík, Ing., PhD.
26
2 Milan Mazurek, Bc.
17
3 Miroslav Suja, PaedDr. Mgr.
1
4 Jozef Viktorín, PhDr.
1
5 Pavol Slota, Ing.
0
6 Miroslav Kamenský, JUDr.
6
7 Marek Géci, JUDr.
3
8 Marián Ďuriš, Bc.
0
9 Ondrej Ďurica
0
10 Miroslav Heredoš
0
11 Anna Belousovová, RNDr.
4
12 Andrej Janco, MUDr.
0
13 Ľubomír Huďo, PhDr.
1
14 Lívia Pavlíková
7
15 Tibor Eliot Rostás, Mgr. Art.
0
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 Jozef Sásik, Ing.
0
2 Andrej Trnovec, RNDr.
0
3 Miroslav Faktor, Ing., PhD.
0
4 Viliam Zopp, Ing.
0
5 Richard Burkovský, Ing.
0
6 Elena Šubjaková, Mgr.
0
7 Marián Kňažko, Ing.
0
8 Janka Slobodníková
0
9 Martin Bálik
0
10 Ivan Ťapušík, Ing.
0
11 Dušan Ďuriška, Ing.
0
12 Andrea Macúriková
0
13 Ivan Franko
0
14 Jozef Valovič
0
15 Ján Mikuš
0
SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 1 Jozef Tokár
0
2 Milan Hašan, Ing.
0
3 Marian Mikloško, JUDr.
0
4 Michal Frančák, JUDr.
1
5 Róbert Martauz, Ing.
0
6 Ľubomír Varchola, Ing.
0
7 Ľubomír Bollo
0
8 Marcel Ďurech, Mgr.
0
9 Ingrid Charvátová, PhDr.
0
10 Ján Vajcík, Ing.
0
11 Milan Kršiak, Dr.h.c. Ing. Ing., MSc, MBA
0
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 1 Marian Kotleba, Ing. Mgr.
0
2 Andrea Hudecová, Mgr.
0
3 Martin Beluský, Ing., PhD.
0
4 Rastislav Schlosár, JUDr.
0
5 Katarína Boková
0
6 Miroslav Belička, Mgr.
0
7 Ivan Pavlisko, Mgr.
0
8 Marcel Urban
0
9 Magdaléna Sulanová, Ing.
0
10 František Drozd
0
11 Klaudia Hrušková, Mgr.
0
12 Peter Cavar
0
13 Peter Magát
0
14 Rastislav Rogel, Mgr.
0
15 Marek Kotleba, Mgr.
0
ZDRAVÝ ROZUM 1 Ján Baránek, RNDr.
1
2 Juraj Štubniak, Ing.
0
3 Dezider Štefunko, Ing., MBA, Master of finance
0
4 Štefan Hrušovský, prof. MUDr., CSc.
1
5 Eva Omerović Beňová, Mgr., MA, DESS
0
6 Henrich Tóth
0
7 Martin Činovský, doc., akad. maliar ArtD.
0
8 Erik Schmidt, JUDr., LL.M., MA.
0
9 Róbert Dohál, Ing.
0
10 Martin Rajňák, Ing.
0
11 Stanislav Béreš, Ing.
0
12 Vladimír Gáll, Ing., PhD.
0
13 Lenka Flikingerová, PaedDr., PhD.
0
14 Ján Gbúr
0
15 Mária Kappelová, RNDr.
1
Komunistická strana Slovenska 1 Ján Chalabala
0
2 Milan Pova, Ing.
1
3 Jozef Lengvarský, PaedDr.
0
4 Stanislav Olša, Bc.
0
5 Eugen Kramár, RNDr.
0
6 Denisa Maková
0
7 Marek Kopecký, Mgr.
0
8 Vladimír Sládek
0
9 Marián Bikár
0
10 Peter Plančík
0
11 Ján Jakubčák
0
12 Miloslav Grega, JUDr.
0
13 Mária Kolesárová
0
14 Igor Sojka
0
15 Jozef Hrdlička, PhDr. Ing., PhD.
0
Kresťanská únia 1 Milan Krajniak, Bc.
5
2 Michal Považan, Mgr., PhD.
1
3 Lýdia Pilková, Mgr.
0
4 Jozef Lukáč, PhDr.
0
5 Radovan Marcinčin, Mgr.
3
6 Peter Liba, Mgr.
0
7 Eva Hudecová, Mgr.
0
8 Monika Kavecká, Mgr., MHA, MPH
0
9 Ján Szőllős, Mgr. RNDr., CSc.
0
10 Martin Boltižiar, prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
0
11 Peter Maretta
0
12 Zlatko Baláž, Ing.
0
13 Juraj Gordan, Mgr.
0
14 Helena Hlubocká, , MBA
0
SMER - sociálna demokracia 1 Monika Beňová, PhDr.
21
2 Ľuboš Blaha, PhDr. Mgr., PhD.
22
3 Erik Kaliňák, Mgr.
25
4 Judita Laššáková, Mgr.
8
5 Katarína Roth Neveďalová, Mgr.
5
6 Gabriel Döme, Mgr.
0
7 Peter Voľanský, Ing.
0
8 Ladislav Rolník, Ing., PhD.
1
9 Michal Mojto, LLB
0
10 Milan Smieško, Mgr.
0
11 Juraj Hudáč, Ing.
1
12 Dávid Cigánik, Mgr., MBA
0
13 Ondrej Bafia, Mgr.
1
14 Dana Repová, Mgr.
0
15 Tobiáš Longauer
0
Kresťanskodemokratické hnutie 1 Miriam Lexmann, Mgr.
64
2 Viliam Karas, JUDr., PhD.
6
3 Gabriel Paľa, prof. ThDr. PaedDr. Ing., PhD.
1
4 Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD.
22
5 Branislav Škripek, Mgr.
4
6 Mária Červeňová, Mgr.
4
7 Slavomír Gregorík, Mgr.
27
8 Dávid Skokan
6
9 Juraj Mikúš, JUDr.
1
10 Karol Mičko, MUDr.
1
11 Emil Mucha, Mgr.
0
12 Richard Kráľovič, Bc.
2
13 Alena Novotná, Mgr.
2
14 Jakub Berčík, doc. Ing., PhD.
0
15 Ján Figeľ, Ing., PhD.
25
Sloboda a Solidarita 1 Richard Sulík, Ing.
4
2 Eugen Jurzyca, Ing.
1
3 Vladimíra Marcinková, Mgr.
9
4 Jana Bittó Cigániková, Mgr., MBA
2
5 Karol Galek, RNDr., MSc.
0
6 Ján Oravec, PhDr., CSc.
0
7 Simona Čerevková, JUDr., PhD.
0
8 Slavomíra Henčeková, Mgr., PhD., LL.M.
1
9 Juraj Krúpa, PhDr.
2
10 Miroslav Žiak, Ing.
0
11 Katarína Surmíková Tatranská, Mgr., MBA
0
12 Jana Somorovská, Ing.
0
13 Ľudovít Paulis, MUDr. RNDr., PhD., MPH
0
14 Ladislav Kuna, Ing.
1
15 Radka Wagingerová, Bc.
0
Progresívne Slovensko 1 Ľudovít Ódor
34
2 Ľubica Karvašová
10
3 Martin Hojsík, Mgr.
9
4 Veronika Cifrová Ostrihoňová
11
5 Michal Wiezik, doc. Ing., PhD.
2
6 Lucia Yar, PhDr., PhD.
2
7 Miroslav Kocúr, ThDr. Mgr., PhD.
0
8 Vanda Rogovská, Ing., PhD.
0
9 Krisztián Váradi, MUDr.
0
10 Lucia Francescato, Mgr.
0
11 Andreas Rusnák
0
12 Sofia Karina Trommlerová, M.A., PhD.
0
13 Marek Štefanisko, Mgr.
0
14 Mária Kočnerová, PhDr., PhD.
0
15 Martin Poliačik, Mgr.
2
SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ 1 Peter Pollák, Mgr., PhD.
9
2 Roman Mikulec, Ing.
0
3 Michal Šipoš, Mgr.
2
4 Paulína Srovnalíková, Ing., PhD., MBA
0
5 Patrik Dubovský, Mgr., PhD.
0
6 Milan Vetrák, JUDr., PhD.
2
7 Matúš Bystriansky, Mgr.
0
8 Mária Benová, PhDr.
0
9 Patrik Kohut, PhDr.
0
10 Erik Weiss, doc. Ing., PhD.
0
11 Anna Andrejuvová, Mgr.
0
12 Július Jakab, Ing.
0
13 Ľubomír Galko, Mgr.
0
14 Gábor Grendel, Mgr.
1
15 Igor Matovič, Mgr.
9
HLAS - sociálna demokracia 1 Branislav Becík, Ing., PhD.
4
2 Branislav Ondruš
6
3 Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA
1
4 Loretta Pinke, PhDr., PhD.
1
5 Paula Puškárová, doc. Ing., Dis. Art., PhD.
4
6 Miroslav Čellár, Mgr. Mgr., PhD.
0
7 Ľuboš Micheľ, Mgr.
2
8 Peter Marušinec, Ing.
0
9 Erik Gemzický, Ing., PhD.
0
10 Vojtech Semeth, PhDr. JUDr.
0
11 Kristína Kubíková
0
12 Filip Urminský, Ing.
0
13 Silvia Stebila, JUDr.
0
14 Leo Havlíček, Ing.
0
15 Igor Šimko, Ing., PhD.
1
Volt Slovensko 1 Lucia Kleštincová, Ing., MSc.
0
2 Maroš Halama, doc. Mgr., PhD.
0
3 Lucia Aurea, Mgr., PhD.
0
4 Mikuláš Lakatoš, Mgr.
0
5 Denisa Priadková, Mgr.
0
6 Tomáš Matta, Bc.
0
7 Nicola Grace Orlovská, Bc.
0
8 Jana Masarčová
0
9 Zuzana Púčiková, Ing.
0
10 Richard Edward Zednik, MBA, MSc.
0
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 377 093
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1 505 176
Volebná účasť 34,38%
Počet odovzdaných obálok 1 503 639
Počet platných hlasovacích lístkov 1 476 968
Počet neplatných hlasovacích lístkov 26 671

Výsledky volieb - politické subjekty

Názov Počet hlasov
1 Progresívne Slovensko
410 844
27,81%
2 SMER - sociálna demokracia
365 794
24,76%
3 REPUBLIKA
185 137
12,53%
4 HLAS - sociálna demokracia
106 076
7,18%
5 Kresťanskodemokratické hnutie
105 602
7,14%
6 Sloboda a Solidarita
72 703
4,92%
7 Demokrati
69 204
4,68%
8 Magyar Szövetség - Maďarská aliancia
57 350
3,88%
9 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ
29 385
1,98%
10 Slovenská národná strana
28 102
1,90%
11 ZDRAVÝ ROZUM
13 867
0,93%
12 Kresťanská únia
9 313
0,63%
13 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
7 103
0,48%
14 Slovenský PATRIOT
5 412
0,36%
15 Komunistická strana Slovenska
2 232
0,15%
16 Volt Slovensko
1 923
0,13%
17 Socialisti.sk
1 800
0,12%
18 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
1 274
0,08%
19 MySlovensko
1 214
0,08%
20 Spájame Občanov Slovenska - SOSK
1 143
0,07%
21 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
588
0,03%
22 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
486
0,03%
23 SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
416
0,02%
24 Pirátska strana - Slovensko
0
0,00%

Výsledky volieb - preferenčné hlasy

Politická strana Kandidát Počet hlasov
Slovenský PATRIOT 1 Miroslav Radačovský, JUDr.
3 138
2 Michal Radačovský, Mgr., MBA.
1 728
3 Miloš Stronček, Mgr.
368
4 Zdenek Holešovský, MUDr.
533
5 Silvia Bombarová Zoričáková, Mgr.
379
6 Štefan Lovas, Ing., PhD.
227
7 Marián Stráňavský, Ing.
142
8 Helena Mezenská, Mgr.
249
9 Lucia Varšová, Mgr.
170
10 Martina Edery Lysina, JUDr.
159
11 Miroslav Mikuda, MVDr.
155
12 Miroslav Jäger, Ing.
104
13 Ivan Slaný, Ing.
115
14 Ondrej Vanečko
121
15 Gabriela Michaláková, Mgr.
297
MySlovensko 1 Štefan Panenka, Ing.
442
2 Zuzana Palovičová, PhD, MSc
298
3 Simona Vrabcová, BA, MSc
247
4 Monika Magátová
160
5 Dana Kavorová, Ing.
127
6 Miroslava Navrátilová Jurkovičová, Mgr.
92
7 Filip Hakl
103
Demokrati 1 Jaroslav Naď, PhDr., PhD.
31 751
2 Štefan Hamran, JUDr.
28 958
3 Jana Žitňanská, Mgr.
9 804
4 Juraj Šeliga, Mgr., PhD.
15 217
5 Monika Podhorány Masariková, Mgr., PhD.
1 065
6 Michal Kiča, Mgr.
1 596
7 Andrea Letanovská, MUDr., PhD.
2 592
8 Dorota Nvotová
1 207
9 Tomáš Meravý, Ing.
206
10 Natália Svítková, Ing.
594
11 Jarmila Koteková, Mgr.
853
12 Michal Drotován, Mgr.
260
13 Kristián Čekovský, Mgr.
472
14 Jozef Mihál, RNDr.
7 875
15 Eduard Heger, Ing.
13 264
Magyar Szövetség - Maďarská aliancia 1 József Berényi, Mgr.
31 469
2 Peter Pandy, JUDr., LL.M.
7 102
3 Örs Orosz, Mgr.
23 538
4 Helena Patasiová, Ing.
2 666
5 Tamás Iván, Ing.
3 497
6 Enikő Mag Fodor
3 718
7 Anita Herbácskóová, Ing., PhD.
1 491
8 Anikó Mészáros, dr. iur.
1 930
9 Péter Köpöncei, Ing.
1 413
10 Zoltán Marcinkó, Mgr.
1 693
11 Gábor Klenovics, Ing.
1 134
12 Melinda Drabová, Mgr.
2 011
13 Viktor Brunczlík, Mgr.
2 057
14 Ján Ivanecký
1 030
15 László Miklós, prof. RNDr., DrSc.
1 527
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 Branislav Rybárik, Mgr.
204
Spájame Občanov Slovenska - SOSK 1 Libuša Nicholson, JUDr. Mgr.
273
2 Petra Bertová Polovková, Mgr.
139
3 Andrea Gállová, prof. PhDr., PhD.
334
4 Mária Kovaľová, PhDr., PhD., MHA., MBA
407
5 Zuzana Fialová, Mgr., Rsc.
111
6 Silvia Halecká
79
7 Dagmar Weissabelová
53
Pirátska strana - Slovensko 1 Zuzana Šubová, Ing.
0
2 Rastislav Dubovský, Mgr.
0
3 Veronika Kvetáková, Ing.
0
4 Michal Pírek, Mgr., PhD.
0
5 Zuzana Šestáková, Mgr.
0
6 Juraj Krátky, Ing.
0
7 Karolína Ivanová, Ing.
0
8 Martin Eštočák, JUDr.
0
9 Ľubica Peerová, Ing.
0
10 Drahomír Širůčka, JUDr.
0
11 Jaroslav Nosaľ, Mgr., MSc., LL.M
0
12 Juraj Bittmann
0
13 Katarína Ringelband, Bc.
0
14 Norbert Astaloš, Ing.
0
15 Lucia Appelová, Bc.
0
SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA 1 Andrej Krajiček
322
2 Stanislav Babic, Ing.
217
3 Róbert Winkler
145
Socialisti.sk 1 Artúr Bekmatov, Mgr., PhD.
746
2 Sely Papan
248
3 Lucia Hubinská
532
4 Tatiana Seňanová
86
5 Ľubomír Zeman, Mgr.
41
6 Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc.
80
7 Miroslav Pomajdík, Mgr.
83
8 Carla Alexandra Aganbegović
249
9 Tomáš Schroll
132
10 Ahmad Gharaibeh, MUDr., PhD., MPH
127
11 Stanislav Pirošík, Mgr.
80
12 Radovan Grečner
59
13 Henrich Knuth
76
14 Beata Novomeská, Mgr.
48
15 Maroš Čupka
104
Slovenská národná strana 1 Andrej Danko, JUDr.
10 358
2 Tomáš Taraba, Ing. Mgr.
9 471
3 Martina Šimkovičová, PaedDr.
2 338
4 Zdenko Čambal, PhDr., PhD.
649
5 Roman Michelko, Mgr.
2 361
6 Romana Tabák, Bc.
2 954
7 Filip Kuffa, Ing. et Ing.
3 565
8 Štefan Kuffa, PhDr.
3 069
9 Adam Lučanský, Ing.
1 697
10 Karol Farkašovský, PhD.
1 088
11 Dagmar Kramplová, Mgr.
214
12 Peter Kotlár, MUDr.
1 333
13 Pavel Ľupták, Ing.
1 363
14 Ivan Ševčík, Ing.
881
15 Rudolf Huliak, Ing.
5 323
REPUBLIKA 1 Milan Uhrík, Ing., PhD.
133 949
2 Milan Mazurek, Bc.
71 656
3 Miroslav Suja, PaedDr. Mgr.
8 551
4 Jozef Viktorín, PhDr.
6 707
5 Pavol Slota, Ing.
5 207
6 Miroslav Kamenský, JUDr.
13 321
7 Marek Géci, JUDr.
4 429
8 Marián Ďuriš, Bc.
2 235
9 Ondrej Ďurica
2 475
10 Miroslav Heredoš
3 456
11 Anna Belousovová, RNDr.
32 313
12 Andrej Janco, MUDr.
1 653
13 Ľubomír Huďo, PhDr.
3 829
14 Lívia Pavlíková
15 565
15 Tibor Eliot Rostás, Mgr. Art.
19 941
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 Jozef Sásik, Ing.
162
2 Andrej Trnovec, RNDr.
59
3 Miroslav Faktor, Ing., PhD.
44
4 Viliam Zopp, Ing.
25
5 Richard Burkovský, Ing.
47
6 Elena Šubjaková, Mgr.
21
7 Marián Kňažko, Ing.
50
8 Janka Slobodníková
36
9 Martin Bálik
26
10 Ivan Ťapušík, Ing.
14
11 Dušan Ďuriška, Ing.
21
12 Andrea Macúriková
30
13 Ivan Franko
20
14 Jozef Valovič
17
15 Ján Mikuš
25
SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 1 Jozef Tokár
468
2 Milan Hašan, Ing.
204
3 Marian Mikloško, JUDr.
184
4 Michal Frančák, JUDr.
96
5 Róbert Martauz, Ing.
80
6 Ľubomír Varchola, Ing.
125
7 Ľubomír Bollo
54
8 Marcel Ďurech, Mgr.
88
9 Ingrid Charvátová, PhDr.
153
10 Ján Vajcík, Ing.
47
11 Milan Kršiak, Dr.h.c. Ing. Ing., MSc, MBA
147
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 1 Marian Kotleba, Ing. Mgr.
5 433
2 Andrea Hudecová, Mgr.
701
3 Martin Beluský, Ing., PhD.
744
4 Rastislav Schlosár, JUDr.
663
5 Katarína Boková
651
6 Miroslav Belička, Mgr.
83
7 Ivan Pavlisko, Mgr.
54
8 Marcel Urban
102
9 Magdaléna Sulanová, Ing.
37
10 František Drozd
143
11 Klaudia Hrušková, Mgr.
75
12 Peter Cavar
81
13 Peter Magát
686
14 Rastislav Rogel, Mgr.
331
15 Marek Kotleba, Mgr.
1 289
ZDRAVÝ ROZUM 1 Ján Baránek, RNDr.
10 668
2 Juraj Štubniak, Ing.
5 912
3 Dezider Štefunko, Ing., MBA, Master of finance
1 206
4 Štefan Hrušovský, prof. MUDr., CSc.
1 740
5 Eva Omerović Beňová, Mgr., MA, DESS
751
6 Henrich Tóth
465
7 Martin Činovský, doc., akad. maliar ArtD.
74
8 Erik Schmidt, JUDr., LL.M., MA.
319
9 Róbert Dohál, Ing.
103
10 Martin Rajňák, Ing.
309
11 Stanislav Béreš, Ing.
113
12 Vladimír Gáll, Ing., PhD.
182
13 Lenka Flikingerová, PaedDr., PhD.
174
14 Ján Gbúr
58
15 Mária Kappelová, RNDr.
290
Komunistická strana Slovenska 1 Ján Chalabala
544
2 Milan Pova, Ing.
187
3 Jozef Lengvarský, PaedDr.
224
4 Stanislav Olša, Bc.
162
5 Eugen Kramár, RNDr.
86
6 Denisa Maková
196
7 Marek Kopecký, Mgr.
95
8 Vladimír Sládek
83
9 Marián Bikár
50
10 Peter Plančík
83
11 Ján Jakubčák
136
12 Miloslav Grega, JUDr.
99
13 Mária Kolesárová
121
14 Igor Sojka
133
15 Jozef Hrdlička, PhDr. Ing., PhD.
706
Kresťanská únia 1 Milan Krajniak, Bc.
6 494
2 Michal Považan, Mgr., PhD.
1 559
3 Lýdia Pilková, Mgr.
366
4 Jozef Lukáč, PhDr.
477
5 Radovan Marcinčin, Mgr.
430
6 Peter Liba, Mgr.
639
7 Eva Hudecová, Mgr.
395
8 Monika Kavecká, Mgr., MHA, MPH
645
9 Ján Szőllős, Mgr. RNDr., CSc.
300
10 Martin Boltižiar, prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
421
11 Peter Maretta
609
12 Zlatko Baláž, Ing.
214
13 Juraj Gordan, Mgr.
83
14 Helena Hlubocká, , MBA
422
SMER - sociálna demokracia 1 Monika Beňová, PhDr.
131 126
2 Ľuboš Blaha, PhDr. Mgr., PhD.
187 020
3 Erik Kaliňák, Mgr.
151 860
4 Judita Laššáková, Mgr.
87 166
5 Katarína Roth Neveďalová, Mgr.
44 409
6 Gabriel Döme, Mgr.
1 718
7 Peter Voľanský, Ing.
2 912
8 Ladislav Rolník, Ing., PhD.
1 607
9 Michal Mojto, LLB
703
10 Milan Smieško, Mgr.
1 507
11 Juraj Hudáč, Ing.
2 770
12 Dávid Cigánik, Mgr., MBA
1 094
13 Ondrej Bafia, Mgr.
964
14 Dana Repová, Mgr.
1 350
15 Tobiáš Longauer
1 357
Kresťanskodemokratické hnutie 1 Miriam Lexmann, Mgr.
58 179
2 Viliam Karas, JUDr., PhD.
21 356
3 Gabriel Paľa, prof. ThDr. PaedDr. Ing., PhD.
9 962
4 Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD.
21 586
5 Branislav Škripek, Mgr.
10 102
6 Mária Červeňová, Mgr.
5 974
7 Slavomír Gregorík, Mgr.
3 328
8 Dávid Skokan
1 877
9 Juraj Mikúš, JUDr.
1 755
10 Karol Mičko, MUDr.
1 046
11 Emil Mucha, Mgr.
1 452
12 Richard Kráľovič, Bc.
1 406
13 Alena Novotná, Mgr.
1 143
14 Jakub Berčík, doc. Ing., PhD.
2 653
15 Ján Figeľ, Ing., PhD.
19 068
Sloboda a Solidarita 1 Richard Sulík, Ing.
36 603
2 Eugen Jurzyca, Ing.
11 727
3 Vladimíra Marcinková, Mgr.
26 375
4 Jana Bittó Cigániková, Mgr., MBA
14 373
5 Karol Galek, RNDr., MSc.
4 545
6 Ján Oravec, PhDr., CSc.
1 825
7 Simona Čerevková, JUDr., PhD.
1 197
8 Slavomíra Henčeková, Mgr., PhD., LL.M.
3 217
9 Juraj Krúpa, PhDr.
3 414
10 Miroslav Žiak, Ing.
1 737
11 Katarína Surmíková Tatranská, Mgr., MBA
438
12 Jana Somorovská, Ing.
341
13 Ľudovít Paulis, MUDr. RNDr., PhD., MPH
1 599
14 Ladislav Kuna, Ing.
2 627
15 Radka Wagingerová, Bc.
1 999
Progresívne Slovensko 1 Ľudovít Ódor
294 944
2 Ľubica Karvašová
65 835
3 Martin Hojsík, Mgr.
89 084
4 Veronika Cifrová Ostrihoňová
117 207
5 Michal Wiezik, doc. Ing., PhD.
30 022
6 Lucia Yar, PhDr., PhD.
16 974
7 Miroslav Kocúr, ThDr. Mgr., PhD.
4 329
8 Vanda Rogovská, Ing., PhD.
4 143
9 Krisztián Váradi, MUDr.
3 600
10 Lucia Francescato, Mgr.
1 105
11 Andreas Rusnák
1 738
12 Sofia Karina Trommlerová, M.A., PhD.
4 328
13 Marek Štefanisko, Mgr.
2 266
14 Mária Kočnerová, PhDr., PhD.
2 500
15 Martin Poliačik, Mgr.
13 529
SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ 1 Peter Pollák, Mgr., PhD.
10 382
2 Roman Mikulec, Ing.
4 078
3 Michal Šipoš, Mgr.
4 917
4 Paulína Srovnalíková, Ing., PhD., MBA
384
5 Patrik Dubovský, Mgr., PhD.
688
6 Milan Vetrák, JUDr., PhD.
1 636
7 Matúš Bystriansky, Mgr.
339
8 Mária Benová, PhDr.
1 444
9 Patrik Kohut, PhDr.
236
10 Erik Weiss, doc. Ing., PhD.
506
11 Anna Andrejuvová, Mgr.
432
12 Július Jakab, Ing.
665
13 Ľubomír Galko, Mgr.
2 701
14 Gábor Grendel, Mgr.
3 277
15 Igor Matovič, Mgr.
18 101
HLAS - sociálna demokracia 1 Branislav Becík, Ing., PhD.
39 595
2 Branislav Ondruš
42 423
3 Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA
13 505
4 Loretta Pinke, PhDr., PhD.
5 569
5 Paula Puškárová, doc. Ing., Dis. Art., PhD.
6 960
6 Miroslav Čellár, Mgr. Mgr., PhD.
4 347
7 Ľuboš Micheľ, Mgr.
8 651
8 Peter Marušinec, Ing.
2 340
9 Erik Gemzický, Ing., PhD.
3 204
10 Vojtech Semeth, PhDr. JUDr.
729
11 Kristína Kubíková
1 430
12 Filip Urminský, Ing.
1 014
13 Silvia Stebila, JUDr.
2 739
14 Leo Havlíček, Ing.
455
15 Igor Šimko, Ing., PhD.
7 008
Volt Slovensko 1 Lucia Kleštincová, Ing., MSc.
808
2 Maroš Halama, doc. Mgr., PhD.
416
3 Lucia Aurea, Mgr., PhD.
133
4 Mikuláš Lakatoš, Mgr.
158
5 Denisa Priadková, Mgr.
84
6 Tomáš Matta, Bc.
198
7 Nicola Grace Orlovská, Bc.
69
8 Jana Masarčová
130
9 Zuzana Púčiková, Ing.
170
10 Richard Edward Zednik, MBA, MSc.
94