Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený:

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce určuje v obci Letanovce pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1: volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome obce Letanovce, Slovenského raja 55, Letanovce.

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 23. marca 2024 je: alena.babik@letanovce.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024 musia byť doručované na emailovú adresu: nikola.fulkova@letanovce.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

V zmysle §19 a §169, ods. 6, zákona č. 180/2014 Z. z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mgr. Zuzana Lesňáková, zástupkyňa starostu obce Letanovce za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2024, konané dňa 8. júna 2024 menuje Mgr. Nikolu Fulkovú.

Kontakt

Telefón: 0917 248 597
E-mail: nikola.fulkova@letanovce.sk
Adresa: Obecný úrad Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce