Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce určuje v obci Letanovce pre voľby prezidenta 2024 Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1: volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome obce Letanovce, Slovenského raja 55, Letanovce.

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 23. marca 2024 je: alena.babik@letanovce.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané 23. marca 2024 musia byť doručované na emailovú adresu: alena.babik@letanovce.sk

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Výsledky

Druhé kolo - 06.04.2024

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 566
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 593
Volebná účasť 37,86%
Počet odovzdaných obálok 592
Počet platných hlasovacích lístkov 591
Počet neplatných hlasovacích lístkov 1

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Ivan Korčok, Ing.
355
60,06%
60
2 Peter Pellegrini, Ing.
236
39,93%
52
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 368 697
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 2 671 279
Volebná účasť 61,14%
Počet odovzdaných obálok 2 670 197
Počet platných hlasovacích lístkov 2 652 964
Počet neplatných hlasovacích lístkov 17 233

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Peter Pellegrini, Ing.
1 409 255
53,12%
52
2 Ivan Korčok, Ing.
1 243 709
46,87%
60

Prvé kolo - 23.03.2024

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 568
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 503
Volebná účasť 32,07%
Počet odovzdaných obálok 501
Počet platných hlasovacích lístkov 497
Počet neplatných hlasovacích lístkov 4

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Ivan Korčok, Ing.
270
54,32%
60
2 Peter Pellegrini, Ing.
136
27,36%
52
3 Štefan Harabin, JUDr.
43
8,65%
67
4 Igor Matovič, Mgr.
18
3,62%
50
5 Patrik Dubovský, Mgr.
13
2,61%
59
6 Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing.
8
1,60%
72
7 Milan Náhlik, Mgr.
8
1,60%
48
8 Marian Kotleba, Ing. Mgr.
1
0,20%
47
9 Krisztián Forró
0
0,00%
48
10 Andrej Danko, JUDr.
0
0,00%
49
11 Róbert Švec, Mgr.
0
0,00%
47
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 364 071
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 2 265 656
Volebná účasť 51,91%
Počet odovzdaných obálok 2 264 769
Počet platných hlasovacích lístkov 2 254 206
Počet neplatných hlasovacích lístkov 10 563

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Ivan Korčok, Ing.
958 393
42,51%
60
2 Peter Pellegrini, Ing.
834 718
37,02%
52
3 Štefan Harabin, JUDr.
264 579
11,73%
67
4 Krisztián Forró
65 588
2,90%
48
5 Igor Matovič, Mgr.
49 201
2,18%
50
6 Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing.
45 957
2,03%
72
7 Patrik Dubovský, Mgr.
16 107
0,71%
59
8 Marian Kotleba, Ing. Mgr.
12 771
0,56%
47
9 Milan Náhlik, Mgr.
3 111
0,13%
48
10 Andrej Danko, JUDr.
1 905
0,08%
49
11 Róbert Švec, Mgr.
1 876
0,08%
47