Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce určuje v obci Letanovce pre voľby prezidenta 2024 Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1: volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome obce Letanovce, Slovenského raja 55, Letanovce.

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané 23. marca 2024 je: alena.babik@letanovce.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Obec Letanovce oznamuje verejnosti, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané 23. marca 2024 musia byť doručované na emailovú adresu: alena.babik@letanovce.sk